OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Dobri obeti za oskrbovana stanovanja za starejše občane, Rogaška Slatina, Savinjska regija

Občina Rogaška Slatina je v mesecu aprilu letošnjega leta uspešno zaključila postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin ob Kidričevi ulici, na območju nekdanje glasbene šole. Investitor, družba Panles d.o.o. iz Rogaške Slatine na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja nadaljuje z izvedbo projekta na lokaciji.  S sprejemom sklepa z dne 31.3.2021 o spremembi načrta razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024 na Občinskem svetu Občine Rogaška Slatina je bil zagotovljen tudi del proračunskih sredstev za povratni odkup 12 enot oskrbovanih stanovanj, ki bodo ostala v javni lasti. Na Občini Rogaška Slatina si obetamo sofinanciranje nakupa stanovanjskih enot s strani Stanovanjskega sklada RS, saj želimo občanom na opisani lokaciji ponuditi skupno 12 novih oskrbovanih stanovanj v skupni izmeri 481,33 m2; prav toliko jih bo trgu ponujal izbrani ponudnik.

Idejni projekt za gradnjo oskrbovanih stanovanj, ki na lokaciji predvideva gradnjo 24 stanovanjskih enot, skupnega dnevnega prostora, parkirišč in zunanje ureditve, je bil izdelan že leta 2020.  Gradnja poteka v skladu z zastavljenim terminskim planom, kot prikazuje tudi fotografija zgoraj.

Občina Rogaška Slatina je predhodno, v letu 2019, z izgradnjo mini krožišča uredila prometno situacijo na predvideni lokaciji oskrbovanih in zagotovila ustrezno cestno povezavo v Ulico Kozara.

Trenutno vse kaže na to da bodo lahko, če bo terminskemu planu možno v celoti slediti, oskrbovana stanovanja predana namenu do meseca septembra 2022.

 

VIR: ROGASKA-SLATINA.SIFOTO: ROGASKA-SLATINA.SI