Splošni pogoji uporabe

Nosilec storitve www.savinjska.info in www.savinjska.info/poslovni-imenik  je Agencija 003 Branka Balaban s.p., Čopova ulica 4, 3310 Žalec, Slovenija (v nadaljevanju: nosilec).

Prosimo pozorno preberite sledeči, pravno zavezujoči dogovor med Agencijo 003 Branka Balaban s.p. in vami. Prosimo poskrbite, da popolnoma razumete vsebino tega dogovora. Če imate kakršnekoli dvome glede vaših pravic in dolžnosti v tem dogovoru, se prosimo obrnite na pravnega svetovalca.

S plačanim računom na poslovni račun Agencije 003, Branka Balaban s.p. priznavate, da ste prebrali in se strinjate, da ste vezani s pravili in pogoji tega dogovora in se prav tako strinjate z uporabo elektronskih komunikacij in se odpovedujete vsem pravicam in zahtevam v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ki zahtevajo originalni podpis.

Če se ne strinjate s katerim od pravil in pogojev iz tega dogovora Ne plačajte računa in Ne podpisujte pogodbe o sodelovanju z Agencijo 003, Branka Balaban s.p., ki vam je poslana na email, ter ne nadaljujte z uporabo spletnega portala ali katerikoli njegovih vsebin.

Predmet:

Vsebina splošnih pogojev o uporabi www.savinjska.info/poslovni-imenik (v nadaljevanju: splošnih pogojev) je način dostopa, prikaz rezultatov ter uporaba drugih funkcij, vsebovanih v www.savinjska.info/poslovni-imenik.

Dostopnost sistema

Nosilec vzdržuje www.savinjska.info/poslovni-imenik tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do www.savinjska.info/poslovni-imenik zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja ali zamenjave opreme.

Način dostopa

 • Do profila v poslovnem imeniku nimate dostopa, imate pa pravico poslati zahtevek za spremembe in novosti v vašem profilu podjetja na naš email pis@savinjska.info, za čas dokler ste vpisani pri nas.
 • Ko naročite vpis v www.savinjska.info/poslovni-imenik za vaš profil 365 dni skrbi odgovorna oseba Agencije 003, Branka Balaban s.p.
 • Po opravljenem vnosu se vnos za obdobje prikaza obračuna po veljavnem ceniku.

Vnos vsebine

Vso vsebino za naročnika vpisa v www.savinjska.info/poslovni-imenik vnaša odgovorna oseba podjetja Agencija 003, Branka Balaban s.p..

Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na spletnih straneh o bistvenih spremembah pa bo uporabnike obvestil pisno oziroma po elektronski pošti.

Omejitev dostopa

Uporabnik se z podpisano pogodbo oz. plačanim računom in registracijo zavezuje, da funkcionalnosti spletnega poslovnega imenika ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z etičnimi in moralnimi normami. Zaradi preprečevanja zlorab in nepravilnosti nosilec resničnost podatkov, oddanih ob ob podpisu pogodbe ali ob oddaji ponudbe ali povpraševanja po potrebi preveri in ob ugotovitvi zlorab ali nepravilnosti ukrepa tako, da vsebino, ki ne ustreza prej navedenemu, ne objavi in sodelovanje zavrne. Prav tako si pridržuje pravico urejanja in dopolnjevanja oddanih ponudb ali povpraševanj, če ugotovi, da le-te vsebinsko (izbrane klasifikacije, sklopi dejavnosti) ali oblikovno (neustrezne slike) ne ustrezajo dejanskemu stanju ali standardom, specificiranim v Slovenskem oglaševalskem kodeksu.

Začetek in trajanje

Uporabnik pošlje želene podatke na email pis@savinjska.info na spletni strani www.savinjska.info/poslovni-imenik. Po pravilno izvedeni in zaključeni aktivaciji vašega profila z strani odgovorne osebe podjetja Agencija 003 Branka Balaban s.p. vam pošljemo sporočilo o objavi vašega podjetja na navedeni elektronski naslov.

Prikaz vašega podjetja v www.savinjska.info/poslovni-imenik je aktiven do uporabnikovega preklica obstoječega računa.

Pogoji uporabe www.savinjska.info/poslovni-imenik/

Uporabnik se zavezuje, da bo spoštoval naslednja pravila:

 • Oddani vnosi(zahtevani podatki) morajo biti napisani v slovenskem jeziku in ne smejo vsebovati moralno neprimernega ali žaljivega govora.
 • Vsebina mora biti resnična, pravilna in aktualna, ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom www.savinjska.info/poslovni-imenik.
 • Podatki o ponudniku morajo biti resnični.
 • Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavil kontaktnih ali drugih podatkov tretje osebe brez njenega izrecnega dovoljenje.
 • Nosilec si pridržuje pravico, da ne objavi oz. da izbriše objavo celotne vsebine ali katerega koli dela vsebine, če ta predstavlja kršitev veljavnih predpisov ali teh splošnih pogojev uporabe. Nosilec lahko izbriše vse vsebine, ki jih je objavil uporabnik, ki je kršil te splošne pogoje uporabe in objavljal vsebine tretjih oseb v nasprotju s temi pogoji, in ne samo tiste vsebine, ki so kršile te pogoje.

Pravila za pisanje vsebin

 • Oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanje in izražanje rasne, narodnostne, verske, spolne in druge nestrpnosti na podlagi Ustave Republike Slovenije in zakonov so prepovedane, tisti, ki namerno spodbuja k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti, pa je osebno kazensko odgovoren.
 • Kritika Naročnika mora biti argumentirana, izražena na vljuden način in ne sme vsebovati žalitev in osebnih napadov.
  Komentarji so namenjeni izključno opisu opravljene storitve. Vsi komentarji, ki se ne bodo držali tega osnovnega vodila, bodo odstranjeni.
 • V komentarju ni dovoljeno poimensko omenjanje konkurenčnih podjetij, vstavljanje povezav do drugih spletnih mest, kot tudi ne oglaševanje materialnih, finančnih in drugih storitev.
 • V komentarjih ni dovoljeno povpraševanje po storitvah, izdelkih, Naročnikih in Uporabnikih.
 • V komentarjih in besedilnih vsebinah ni dovoljeno oglaševanje drugih spletnih strani ter podjetji in organizacij, ki niso povezana z Poslovnim Imenikom Slovenije www.savinjska.info/poslovni-imenik. Prav tako ni dovoljeno razkrivanje osebnih podatkov Uporabnikov, Naročnikov oziroma tretjih strank.
  Za objavo komentarjev se upošteva veljaven zakon o javni rabi slovenščine. Komentarji v tujem jeziku niso dovoljeni.

Prijava

Prijava naročnika ni mogoča na spletni strani www.savinjska.info/poslovni-imenik.

Naročilo se izvede v več korakih. Naročnik (ali pa operater v naročnikovem imenu in v pogovoru z njim) pošlje zahtevek za sodelovanje na uradni email pis@savinjska.info spletne strani www.savinjska.info/poslovni-imenik ,ki je v upravljanju podjetja Agencija 003 Branka Balaban s.p.

Naročniku pošljemo vse pogoje za sodelovanje.

Po kreiranju vnosa vsebine(aktivacijo vašega profila) in pogovoru z odgovorno osebo prejme račun, ki ga mora poravnati v tridesetih dneh od datuma izdaje računa.

Z namenom zagotavljanja verodostojnosti naročila lahko nosilec naročnika pred začetkom naročila kontaktira in podatke preveri. Pri tem se nosilec zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po odobritvi oglasa kontaktiral naročnika in se dogovoril o nadaljnjem sodelovanju.

Cenik in plačevanje naročnine

Uporabnik plačuje za uporabo vsebine naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačila, navedenim na računu.

Uporabnik je dolžan v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja, nastale do dneva prenehanja naročniškega razmerja.

Naročnina za sklenjeno naročniško razmerje se plačuje ENKRATNO in znaša 29,90eur.

V primeru neplačila računa v roku 8 dni po preteku roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati profil ter njegov predstavitveni prostor(profil podjetja). V kolikor se naročnik in nosilec dogovorita o drugačnemu poskusnemu obdobju objave, se datum plačila s tem lahko prestavi.
Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen storitev povezanih z uporabo na svojih spletnih straneh www.savinjska.info/poslovni-imenik.

Geslo kot poslovna skrivnost

Da je profil vašega podjetja na varnem se obvezujemo,da bo objavljala novosti in spremembe ter ga uporabljala le pooblaščena oseba podjetja Agencija 003 Branka Balaban s.p.. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če profil podjetja nepooblaščeno uporablja druga oseba.

Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik se obvezuje, da bo uporabljal moderne in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do www.savinjska.info/poslovni-imenik, ki bi nastalo na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja www.savinjska.info/poslovni-imenik.

Vaše odgovornosti

 • Na vas je odgovornost, da se prepričate, da razumete delovanje portala.
 • Obvezujete se, da ne boste prenesli vaših pravic s tega Dogovora na drugo fizično ali pravno osebo, brez da bi pred tem pridobili naše soglasje, ki vam ga lahko damo ali ne, zgolj glede na našo lastno presojo.
 • Vaša dolžnost je, nas obvestite o morebitnih spremembah podatkov, podanih pri registraciji.
 • Obvezujete se, da ne boste storili nobenega dejanja ali sodelovali pri dejanju, za katerega se lahko upravičeno pričakuje, da bo škodljiv za nas, naše zastopnike ali njihove oz. naše partnerje.
 • Potrjujete in razumete, da smo mi zgolj posrednik informacij, ter da ne odgovarjamo za morebitne namerne ali nenamerne nepravilnosti, ki jih objavijo Uporabniki ali Naročniki.

Dodatne odgovornosti Naročnika

 • Dolžni ste nam priskrbeti podatke, ki jih potrebujemo za odprtje profila vključno z, vendar ne omejeno na, ime podjetja, naslov, telefon, mobilni telefon, faks, delovni čas, matična številka, davčna številka, naslov spletne strani, naslov e-pošte.
 • Vi odgovarjate za pravilnost podatkov, ki smo jih objavili v profilu Poslovnega Imenika Slovenije www.savinjska.info/poslovni-imenik.
 • Sami ste v celoti odgovorni za morebitne davčne ali kakršnekoli druge posredne in neposredne stroške, ki se vam pojavijo kot posledica sodelovanja z nami.

Dodatne odgovornosti Uporabnika

 • Dolžni ste nam priskrbeti podatke, ki jih potrebujemo za odprtje uporabniškega računa kot so, vendar ne omejeno na, ime, priimek, vzdevek, naslov e-pošte.
 • Vi odgovarjate za pristnost ocene in komentarja, ki ste ga podali o določenem Naročniku.

V celoti razbremenjujete nas, naše zastopnike, ali katere od naših ali njihovih sodelavcev ali poslovnih partnerjev, kakršnekoli posredne oz. neposredne škode, izgube in stroškov, ki bi se lahko pojavili kot posledica ali v zvezi z (a) vašo uporabo Poslovnega Imenika Slovenije www.savinjska.info/poslovni-imenik ali uporabo poslovnega imenika www.savinjska.info/poslovni-imenik pod vašim imenom in geslom s strani tretje osebe, (b) zaradi kršitve katerekoli od določb tega Dogovora.

Pridržujemo si pravico do spremembe tega dogovora, tako kot je to opisano v točki SPREMEMBE DOGOVORA. Vaša odgovornost je, da občasno obiščete poslovni imenik www.savinjska.info/poslovni-imenik in preverite, če je objavljena kakšna posodobljena različica.

Spremembe dogovora

 • Po lastni presoji lahko delamo spremembe tega dogovora in njegovih aneksov.
 • Spremembe bodo začele veljati z dnem objavljenim na spletni strani. Zato je pomembno, da občasno obiščete poslovni imenik www.savinjska.info/poslovni-imenik in preverite, če je objavljena kakšna posodobljena različica. Vaša odgovornost je, da ste na tekočem s spremembami in aktualnimi pravili.
 • Če obiščete naš poslovni imenik www.savinjska.info/poslovni-imenik po datumu s katerim začne veljati posodobljena verzija dogovora, se strinjate, da vas novi dogovor veže ne glede na to ali ste ga opazili oziroma prebrali. Če se z novimi pogoji ne strinjate, potem poslovnega imenika www.savinjska.info/poslovni-imenik ne uporabljajte.

Pomoč pri uporabi

Nosilec zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi poslovnega imenika www.savinjska.info/poslovni-imenik, in sicer s pomočjo telefonske številke na portalu in elektronske pošte: pis@savinjska.info. Nosilec bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

Varovanje in uporaba osebnih podatkov

Nosilec bo osebne podatke o uporabniku, ki mu jih bo ta posredoval za uporabo poslovnega imenika www.savinjska.info/poslovni-imenik varoval kot poslovno skrivnost, podjetje oz. ime in priimek ter naslov uporabnika, pa bo lahko uporabljal pri izdelavi različnih seznamov za pošiljanje obvestil po elektronski oziroma navadni pošti ter po mobilnem telefonu. Nosilec bo osebne podatke o uporabniku, ki je fizična oseba, uporabljal v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov in z medsebojnim dogovorom. Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal izključno za komunikacijo z uporabnikom oz. naročnikom in za izvajanje naročniškega razmerja.

Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v poslovnem imenku www.savinjska.info/poslovni-imenik, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov objavljenih v poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik.

Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki na poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije.
Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik, le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni v poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev o uporabi poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik.

Dolžnost javljanja spremembe podatkov

Če pride do spremembe podatkov o uporabniku, jih je uporabnik dolžan v roku 3 (treh) dni pisno sporočiti na naslov Agencija 003 Branka Balaban s.p., Čopova 4, 3310 Žalec, nosilcu po telefonu na Mob.:041-895-555 oz. po elektronski pošti pis@savinjska.info

Prenehanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje na poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik je sklenjeno z ENKRATNIM plačilom 29,90 eur na poslovni raćun Agencije 003, Branka Balaban s.p. za NEDOLOČEN ČAS. Odjava se izvede elektronsko in pisno po pošti na naslov nosilca, Agencija 003 Branka Balaban s.p., Čopova ulica 4, 3310 Žalec. Odpoved naročniškega razmerja na poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik pred potekom enega leta ni možna.

Kakršnakoli kršitev teh splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja.

Politika zasebnosti

Elektronska pošta

 • Ne toleriramo nezaželjene pošte (spam). Prejeli smo vaše dovoljenje za komunikacijo prek e-pošte.
 • Lahko Vam pošiljamo promocijsko pošto nas in naših partnerjev ter novice in obvestila o spremembah na spletni strani, dokler nas ne obvestite, da e-pošte ne želite več prejemati.
 • Od e-pošte se lahko odjavite na način, da kliknete na povezavo “odjavi se od novic”, tam pa sledite nadaljnim korakom za odjavo.
 • Od e-pošte se lahko odjavite tudi tako, da nam pošljete sporočilo na email naslov: pis@savinjska.info.

Odpiranje računa

 • Zbrane informacije: Z uporabo obrazcev zbiramo informacije o obiskovalcih in uporabnikih na spletni strani. Osebne informacije, ki jih zbiramo lahko vključujejo vaše ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka in druge informacije, za katere mislimo da so potrebne.
 • Uporaba osebnih informacij – vaše osebne informacije uporabljamo za:
 • odpiranje in urejanje uporabniškega računa(objavljenega profila)
 • zagotavljanje personalizacije naših storitev
 • urejanje vaših povpraševanj in prošenj
 • obveščanje o posodobitvah spletne strani in njene vsebine
 • izdelavo analiz trga
 • za oglaševanje naših storitev ali storitev naših partnerjev
 • Razkritje osebnih podatkov – vaše osebne podatke lahko, v skladu z “uporabo osebnih informacij”, razkrijemo:
 • podjetjem znotraj naše skupine, ki bi lahko potrebovale take informacije
 • tretjim osebam, ki za nas opravljajo kakršnekoli storitve, z namenom boljše učinkovitosti opravljanja te storitve
 • uradnim institucijam, ki izrazijo zahtevo po pregledu osebnih informacij
 • vsem morebitnim kupcem ali vlagateljem podjetja Agencija 003 Branka Balaban s.p.

Reševanje sporov

Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v mestu Žalec.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 1.Oktobra 2018 do objave spremembe.

Splošni pogoji, kot tudi vse spremembe, se objavijo na spletnih straneh poslovnem imeniku www.savinjska.info/poslovni-imenik, vsaj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo.