fbpx

Slovenske železnice pod nadzorom: mimo javnega naročanja sklenili posle za več kot 36 milijonov evrov

Računsko sodišče je družbo Slovenske železnice v revizijskem poročilu opozorilo na številne nepravilnosti. Očitajo jim, da neutemeljeno niso izvedli postopkov javnega naročanja za posle v vrednosti več kot 36 milijonov evrov in še 5 milijonov evrov navideznih oddaj notranjih naročil med odvisnimi družbami v skupini. Prav tako so brez zakonske podlage omogočili posebne ugodnosti pri nakupu vozovnic določenim skupinam oseb.

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja družbe Slovenske železnice (SŽ) v letih 2013 in 2014 na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini, jim naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov in podalo priporočila za učinkovitejše poslovanje na področju medsebojnega poslovanja skupine.

Brez učinkovitega načrtovanja medsebojnega poslovanja družb v skupini SŽ

SŽ kot obvladujoča družba po ugotovitvah sodišča niso v celoti zagotovile pogojev za obvladovanje poslovanja vseh odvisnih družb v skupini, saj so sklenile pogodbe o obvladovanju le s sedmimi od devetih odvisnih družb skupine.

Družba prav tako ni učinkovito načrtovala medsebojnega poslovanja družb v skupini. Načrtovanega medsebojnega poslovanja finančno in vsebinsko ni opredelila na način, ki bi omogočal sprotni nadzor nad poslovanjem. Ciljev poslovanja ni načrtovala v obliki temeljnih kazalnikov poslovanja in z nadzorom odvisnih družb v skupini, zagotovila ni niti načrtovanja ciljev poslovanja v teh družbah.

Grešili pri postopkih javnega naročanja

Pri svojem poslovanju niso zagotavljali ekonomičnosti in konkurenčnosti, hkrati pa z nadzornimi aktivnostmi niso zagotovili ekonomičnega in konkurenčno naravnanega poslovanja družb v skupini SŽ, ki izvajajo obvezne gospodarske javne službe.

Družba SŽ, ki opravlja javno službo, pri sklepanju poslov z odvisnimi družbami v skupini SŽ ni upoštevala določb evropske Direktive o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov na vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, s čimer bi zagotovila bolj ekonomično in konkurenčno ravnanje.

Prav tako ni izvajala nadzornih aktivnosti glede upoštevanja določb navedene direktive pri poslih, ki sta jih z ostalimi družbami v skupini sklepali odvisni družbi Potniški promet in Infrastruktura, ki neposredno izvajata dejavnosti obvezne gospodarske javne službe.

Brez postopka javnih naročil za posle v višini več kot 36 milijonov evrov 

Družbe SŽ, Potniški promet in Infrastruktura so posle znotraj skupine SŽ sklepale brez izvedbe postopkov javnega naročanja, pri čemer so se neutemeljeno sklicevale na izjeme od uporabe pravil postopkov javnega naročanja, v skupni vrednosti poslov 36.793.769 evrov.

Družba SŽ z nadzornimi aktivnostmi ni preprečila navideznih oddaj notranjih naročil med odvisnimi družbami v skupini Slovenske železnice, v skupni vrednosti poslov 5.015.743 evrov.

Izvedba določenih medsebojnih poslov družb v skupini Slovenske železnice ni bila dogovorjena v pisni obliki ali pa je bila pisna oblika zagotovljena po tem, ko je obligacijsko razmerje že nastalo. Pri sklepanju medsebojnih poslov z odvisnimi družbami v skupini SŽ družba SŽ v pogodbe ni vključila protikorupcijske klavzule. Ker ni izvajala nadzornih aktivnosti, se je to dogajalo tudi pri poslih, ki so jih med seboj sklepale odvisne družbe.

Niso vzpostavili notranjih kontrol

Družba SŽ ni vzpostavila ustreznega sistema notranjih kontrol na področju izvajanja medsebojnih poslov z odvisnimi družbami v skupini SŽ, kar se je odražalo v pomanjkljivostih pri delovanju notranjih kontrol, v nepravilnostih in v nesmotrnostih pri poslovanju družbe SŽ.

Do ugodnosti upravičeni zaposleni in njihovi družinski člani brez podlage v zakonu

Računsko sodišče je kritično tudi do tega, da je družba upravljala s počitniškimi enotami skupine, čeprav ta dejavnost po naravi in obsegu ne predstavlja dejavnosti, ki bi bila kakor koli povezana z opravljanjem njenih temeljnih dejavnosti. Počitniške enote poleg tega ni oddajala po tržnih pogojih. Omogočala je tudi različne dodatne ugodnosti pri nakupu železniških vozovnic različnim skupinam oseb  (zaposleni in nekdanji zaposleni v družbah v skupini SŽ ter njihovi družinski člani, člani kulturnih društev, ki delujejo v okviru skupine SŽ, določeni javni uslužbenci, zunanji izvajalci pogodbenih del), čeprav za to ni obstajala podlaga v zakonu ali na njegovi podlagi sprejetem predpisu..

SŽ poleg tega med drugim niso vzpostavile evidence izdanih navodil odvisnim družbam v letih 2013 in 2014, niso normativno uredile vsebine in načina poročanja v zvezi z izpolnjevanjem navodil, nadzorni svet družbe pa ni bil obveščen o danih navodilih obvladujoče odvisnim družbam.

Poslovodstvo družbe prav tako ni zagotovilo, da bi notranja revizija, organizirana v družbi, izvajala revizije nad poslovanjem skupine na najbolj tveganih področjih. Notranja revizija je le deloma spremljala, kako so vzpostavljene, se izvajajo in vzdržujejo notranje kontrole v povezavi s posli med družbami v skupini.

vir:24ur.si