2. občni zbor Agrarne skupnosti Kačjek Luče, Savinjska regija

Vabljeni na 2. občni zbor Agrarne skupnosti Kačjek Luče, ki bo v soboto, 13. 4. 2019, ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma Luče, na naslovu Luče 1, 3334 Luče, Savinjska regija.

Predlagani dnevni red:

 • Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
 • Pregled zapisnika prejšnjega občnega zbora z dne 14. 4. 2018
 • Pregled dela Agrarne skupnosti Kačjek Luče v času od 14. 4. 2018 do sklica 2. občnega zbora dne 13. 4. 2019 (poročajo: predsednik AS Kačjek Luče, namestnik predsednika AS Kačjek Luče in Ivan Andrej Krbavac)
 • Poročilo blagajnika Agrarne skupnosti Kačjek Luče o finančnem poslovanju v času do 13. 4. 2019
 • Poročilo Nadzornega odbora Agrarne skupnosti Kačjek Luče (poroča: predsednik nadzornega odbora AS Kačjek Luče)
 • Predstavitev dejanskega stanja gozdov oz. zemljišč, ki so v lasti solastnikov Agrarne skupnosti Kačjek Luče ter pravice in obveznosti solastnikov AS Kačjek Luče, vezano tudi na območje Nature 2000 (poročajo: predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje ter Ivan Andrej Krbavac)
 • Poročilo o novih solastnikih AS Kačjek Luče (po aktivnostih, ki so bile izvedene na Okrajnem sodišču v Velenju (dedovanje) in po spremembah lastništva (poroča: Ivan Andrej Krbavac)
 • Predstavitev nekaterih bistvenih nalog, ki jih ima Agrarna skupnost Kačjek Luče, v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (poročajo: predsednik AS Kačjek Luče, namestnik predsednika AS Kačjek Luče in Ivan Andrej Krbavac)
 • Sprejem predlogov Upravnega odbora AS Kačjek Luče, v zvezi s plačilom sejnin in drugih stroškov, ki nastanejo v zvezi s poslovanjem Agrarne skupnosti Kačjek Luče
 • Letni program dela Agrarne skupnosti Kačjek Luče (poroča: predsednik AS Kačjek Luče)
 • Razno

Agrarna skupnost Kačjek Luče
predsednik
Jože Breznik

Prosim vse člane AS Kačjek Luče, da na 2. občnem zboru zagotovijo svojo prisotnost ali pošljejo svojega pooblaščenca, da se lahko sprejmejo letni načrt dela agrarne skupnosti in druge pomembne odločitve, v zvezi z gospodarjenjem ter upravljanjem nepremičnin v solasti članov.

OPOZORILO: Če so ob 16. uri, razpisani za začetek občnega zbora, navzoči člani, katerih deleži predstavljajo manj kot polovico vseh glasov, lahko, v skladu z 10. členom, točko 5. Pravil agrarne skupnosti Kačjek Luče z dne 14. 4. 2018, občni zbor po preteku pol ure, veljavno odloča z eno tretjino vseh glasov.

Gradivo za 2. občni zbor bo objavljeno tudi na spletni strani Občine Luče www.luce.si, v zavihku Novice in obvestila, ter na oglasnih deskah Občine Luče, Solčava in Ljubno.

VIR:LUCE.SI