Ali je potrebno prijaviti bančni račun v tujini? - savinjska.info

Ali je potrebno prijaviti bančni račun v tujini?

Kaj je davčni register in kdo ga vodi? Ali veste, da ste dolžni prijaviti v tujini odprt bančni račun? Kam ste ga dolžni prijaviti?

Zakon o finančni upravi (ZFU) določa, da Finančna uprava RS zbira podatke v davčnem registru.

Davčni register se vzpostavi na podlagi davčne številke, ki se zavezancu dodeli ob vpisu v davčni register.

Novorojenček s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmeta starša po pošti približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu.

Fizična oseba, ki v Sloveniji nima stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, pa dosega na območju Republike Slovenije obdavčljive dohodke mora sama predložiti prijavo za vpis v register. Prijavo za vpis v davčni register je dolžan predložiti tudi lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja na območju Republike Slovenije.

V davčnem registru se tako nahajajo osebni podatki posameznika kot so npr.:

 • osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, datum smrti,
 • enotno matično številko občana (EMŠO),
 • podatki o državljanstvu,
 • davčna številka,
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, oznaka stanovanja, poštna številka in datum prijave prebivališča),
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, oznaka stanovanja, poštna številka in datum prijave prebivališča),
 • podatki o družini,
 • podatki o obveznem socialnem zavarovanju,
 • podatki o postopkih zaradi insolventnosti,
 • številke bančnih računov v Republiki Sloveniji in številke bančnih računov zunaj nje.

Vsaka fizična oseba, ki odpre bančni račun v tujini, mora to prijaviti. Prijavo odprtja bančnega računa je potrebno prijaviti Finančni upravi v osmih dneh od odprtja.

Bančnih računov, ki so odprti v Republiki Sloveniji, ni potrebno prijaviti. Finančna uprava Republike Slovenije pridobi podatke o bančnem računu v Republiki Sloveniji po uradni dolžnosti.

Bančni račun lahko prijavite pisno; preko izpolnjenega obrazca:

 • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja eDavki,
 • osebno ali po pošti, in sicer na kateremkoli finančnem uradu.

Vse spremembe podatkov (npr. datum zaprtja računa v tujini, ipd.) je potrebno finančnemu uradu sporočiti v osmih dneh po nastanku spremembe.

 

VIR:DATA.SI(DATA D.O.O.) – FOTO:PIXABAY