SLOVENIJA

Integracijska strategija: prvi pogoj za dobro integracijo je znanje slovenskega jezika

Strategija vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije temelji na osnovnih načelih integracijske politike. Ta v odprti in demokratični družbi omogoča vključevanje vseh družbenih podsistemov v družbo kot celoto.

Temeljni cilj politike vključevanja tujcev je oblikovati pogoje, ki bodo posamezniku, ki prihaja v naše okolje, omogočali dostojno, samostojno in neodvisno delovanje v družbi, v kateri se bo počutil kot del celote. Uspešna politika vključevanja daje tujcu možnost in priložnost, da se kot posameznik udejstvuje v družbenih podsistemih in tako prispeva k rasti družbe kot celote. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je integracija dvosmeren proces.

Cilji strategije so opredeljeni po posameznih sklopih in na način, da stremijo k procesu najširšega socialno-družbenega vključevanja tujcev v družbo.

Sklopi strategije so:

  • jezikovna integracija,
  • integracija na področju izobraževanja,
  • integracija na trg dela,
  • integracija v lokalno okolje,
  • optimizacija upravnih postopkov in odprava administrativnih ovir,
  • sodelovanje z diasporami.

Strategija opredeljuje posamezne podsisteme, kjer so ukrepi in dejavnosti za integracijo najbolj ključni. Prvi pogoj za dobro integracijo je znanje slovenskega jezika. Strategija naslavlja večstopenjski model učenja jezika in ga opredeljuje po vsebini in številu ur. Hkrati pa opredeljuje še druge ukrepe, ki so potrebni za uspešno izvedbo jezikovnih tečajev. Z osnovnim znanjem slovenskega jezika na preživetveni ravni sta tujcu zagotovljena avtonomnost in samostojnost v družbi in lokalnem okolju, hkrati pa se poveča možnost njegove poznejše širše vključenosti v družbo.

Vsak posameznik mora imeti možnost in priložnost kar najbolje prispevati k razvoju družbenega okolja, v katerem biva, in pri tem imeti možnost biti vključen v družbene podsisteme. Proces lokalne integracije oziroma vključevanja tujcev v družbo temelji na spoštovanju in oblikovanju ekonomsko-socialnih pravic, ki so temelj in ogledalo okolja ter prvi pogoj za uspešno integracijo tujcev v lokalno okolje.

Delovna skupina za pripravo strategije

Delovna skupina vlade za pripravo Strategije Vlade Republike Slovenije na področju vključevanja tujcev je bila ustanovljena 4. maja 2023. Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle je vodja delovne skupine za pripravo integracijske strategije.

Vlada Republike Slovenije je Strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije sprejela na seji 9. novembra 2023.

 

vir: gov.si