OBČINE SAVINJSKE REGIJESLOVENIJA

OBJAVLJEN SEZNAM PREDVIDENIH NADOMESTNIH GRADENJ, REČICA OB SAVINJI, SAVINJSKA REGIJA

Objava seznama evidentiranih območij in objektov, ki so predvidena za odstranitev

Državna tehnična pisarna je evidentirala poplavno in plazovno ogrožena območja in na njih objekte, ki so predmet morebitne preselitve, če se po celovitem strokovnem pregledu ugotovi, da s preventivnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti za osebe in njihovo premoženje.

Seznam se bo še dopolnjeval oziroma spreminjal, saj se nekatere študije poplavne in plazovne ogroženosti in ugotovitvene ocene posameznih objektov na nekaterih območjih še izvajajo. To pomeni, da bodo lahko objekti bodisi dodani bodisi umaknjeni iz seznama. Identifikacija morebitnih območij in objektov je objavljena na spletni strani Službe Vlade za obnovo po poplavah in plazovih (Služba Vlade za obnovo).

Služba Vlade za obnovo je uradno zadolžila Državno tehnično pisarno, da za vsak objekt, ki je naveden na seznamu, izdela podrobno oceno in da strokovno mnenje. Če bo treba, bo lahko Državna tehnična pisarna k izdelavi mnenj pozvala še dodatne strokovnjake in državne ter druge institucije.

V noveli Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (novela interventnega zakona) je natančno opredeljen postopek odstranitve objektov, ko bi zaradi visoke ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi.

Zaradi lažjega razumevanja postopka povzemamo obveznosti iz 151.a, 151.b, 151.c in 151.č člena novele interventnega zakona:

 • identifikacija morebitnih območij in objektov,
 • na podlagi naloga Službe Vlade za obnovo bo Državna tehnična pisarna izdelala podrobno strokovno mnenje za vsak posamezni objekt na evidentiranih območjih, za katerega bodo na podlagi strokovnih mnenj ugotovili oziroma se bodo izkazali razlogi za nujno odstranitev,
 • na podlagi strokovnega mnenja Služba Vlade za obnovo pripravi osnutek sklepa za vsak objekt za odstranitev,
 • sledi 15-dnevni rok javne razgrnitve za morebitne pripombe oziroma pritožbe; po javni razgrnitvi Služba Vlade za obnovo skupaj s strokovnjaki s posameznih področij pripravi odgovore na vse prejete pripombe in jih objavi na svoji spletni strani, na krajevno običajen način, kot ga uporabljajo občine za druge podobne akte,
 • po objavi odgovorov in javni razgrnitvi in na podlagi pripomb in predlogov Služba Vlade za obnovo pripravi predlog sklepa, ki ga posreduje Svetu Vlade za obnovo, samo potrjeni predlogi sklepov s strani sveta se posredujejo Vladi Republike Slovenije,
 • nepremičnine za odstranitev se določijo s sklepom vlade, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist; sklep bo temeljil izključno na strokovnem mnenju, ki ga bo predhodno potrdil Svet Vlade za obnovo, 
 • ko vlada potrdi predlagane sklepe, vsak lastnik prejme odločbo za izselitev,
 • lastnik objekta ima nato 6 mesecev časa, da se popolnoma izseli iz objekta.

Vsak objekt, namenjen za odstranitev, oceni uradni cenilec.

Po prejemu sklepa in po opravljeni cenitvi se pričnejo pogovori za nadomestitev nepremičnine in sprejem ponudbe za:

 • nadomestitveni objekt,
 • odškodnino,
 • nakup nadomestne nepremičnine in prenos na fizično osebo oziroma lastnika (nadomestno nepremičnino lastniku nepremične ponudi država),
 • država lastniku nepremičnine z objektom za odstranitev zagotovi lastninsko pravico na enakovredni nepremičnini (lastnik nepremičnine sam poišče nepremičnino, ki jo država odkupi ter nanj prenese lastninsko pravico),
 • sprejem ponudbe in podpis pogodbe (v pogodbi bodo jasno zapisani vsi pogoji in roki), 
 • če lastnik ne sprejme ponudbe – možna razlastitev, 
 • sprejem novega objekta. 

Služba Vlade za obnovo je spodbudila aktivnosti glede nadomestnih zemljišč in prostorskih načrtov, kot izhaja iz novele Zakona o  interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Zato je bil 5. januarja 2024 že izveden delovni sestanek na Ministrstvu za naravne vire in prostor, na katerem so se s predstavniki občin, v katerih se načrtuje nadomestitvena gradnja, sestali z vodstvom ministrstva in Službe Vlade obnovo ter se dogovorili o nadaljnjih konkretnih aktivnostih.

Lastnike objektov, ki so predmet morebitne preselitve, je že kontaktiral Klicni center 114, ki jim je predstavil postopek in predvideno časovnico aktivnosti. 

 

vir: obcina-recica.si, gov.si