Podpis pogodbe za dve investicije ter napoved projekta za starejše, Rogaška Slatina, Savinjska regija

V Občini Rogaška Slatina, Savinjska regija, je potekal podpis pogodb za izvedbo dveh projektov na področju prometne infrastrukture, in sicer za rekonstrukcijo lokalne ceste od avtobusne postaje do Grand hotela Rogaška in ureditev mini krožišča Žibernik z navezovalno cesto. Skorajšnji začetek del sta oznanila župan občine, mag. Branko Kidrič, in g. Roman Moškotevc, direktor na javnih razpisih izbrane družbe VOC Celje.

Mag. Branko Kidrič je ob tej priložnosti na kratko predstavil vsebino obeh naložb.

Predmet projekta »Rekonstrukcija LC od avtobusne postaje do GH Rogaška« je dokončanje celovite prenove glavne cestne povezave skozi območje zdraviliških dejavnosti, vključno z razširitvijo vozišča, ureditvijo kolesarskih pasov in izgradnjo novega kamnitega podpornega zidu, dolžine 75 m in višine do 4 m. Pričetek del je predviden avgusta, zaključek novembra.

Projekt

 »Ureditev mini krožišča Žibernik in navezovalne ceste« se nanaša na preureditev obstoječega trikrakega križišča v mini krožno povozno križišče in na ureditev dostopne ceste do bližnjih stanovanjskih blokov v okvirni dolžini 150 m. Obnova vključuje tudi parkirna mesta ob dostopni cesti in ureditev interventne površine. Pričetek del je predviden maja, zaključek avgusta.

Skupna vrednost pogodb za izvedbo gradbenih del znaša 447.000 EUR, ocenjena vrednost vseh stroškov 500.000 EUR.

 

PROJEKTA TEDENSKIH BREZPLAČNIH AVTOBUSNIH PREVOZOV ZA STAREJŠE OBČANE

Občina Rogaška Slatina z junijem 2019 uvaja brezplačen tedenski avtobusni prevoz za starejše občane iz različnih naselij v Rogaško Slatino. Z ukrepom želi povečati samostojnost in neodvisnost starejše generacije, ki živi doma in nima možnosti lastnega prevoza. Starejši bodo postali mobilnejši in manj odvisni od tuje pomoči, saj bodo zaradi opravkov lahko sami načrtovali tedensko pot v Rogaško Slatino.

Iz različnih razlogov marsikdo od starejših nima možnosti lastnega prevoza, pojavljajo pa se redne ali občasne potrebe po odhodu v Rogaško Slatino. Treba je iti po nakupih, v lekarno, k zdravniku, na pošto ali banko, uredit stvari na krajevni urad, občino ali v pisarno centra za socialno delo, obiskat svojca v domu starejših, stopit v knjižnico, prižgat svečo na pokopališču ali kaj podobnega. Pomembna pa je tudi možnost občasnega odhoda od doma ter druženja z vrstniki, prijatelji ali znanci, kar pripomore k zmanjšanju osamljenosti starejših, v kolikor nimajo ob sebi nikogar od bližnjih. Prevozi pa ne bodo omogočali le prihoda občanov po opravkih v mesto, temveč tudi prevoz iz mesta v krajevni skupnosti Kostrivnica in Sv. Florijan. Morda se bo kdo odpeljal v vas, kjer je nekoč živel, šel na obisk k znancu, obiskal pokopališče ali kaj podobnega.

Prevoz se bo izvajal vsako sredo med 8. in 12.30 uro z minibusom »Slatinčan«. Minibus (za 15 oseb) bo vozil v vseh treh krajevnih skupnostih, skozi 28 naselij, občani pa bodo lahko vstopali oziroma izstopali na številnih postajališčih.

Organizirani bosta dve avtobusni liniji:

Linija 1, v smeri: Rogaška Slatina, Podplat, Kostrivnica, Sv. Florijan, Tržišče, Rogaška Slatina.

Proga pelje skozi naselja: Rogaška Slatina, Tekačevo, Podplat, Sp. Kostrivnica (Kraljevi vrelec, kozolec), Brezje pri Podplatu, Sp. Gabernik, Zg. Gabernik (črpališče mineralne vode), Podturn, Gabrovec pri Kostrivnici, Zg. Kostrivnica (center), Čača vas, Zagaj pod Bočem, Negonje (obrtna cona), Sp. Negonje (pri Golobu), Irje, Cerovec pod Bočem, Zg. Sečovo, Sv. Florijan (do odcepa za Ložno), Strmec pri Sv. Florijanu, Sv. Florijan (mimo GIC-a), Tuncovec, Sp. Sečovo, Tržišče (bencinski servis MOL), Rogaška Slatina.

Linija 2, v smeri: Rogaška Slatina, Rajnkovec, Brestovec, Male Rodne, Tekačevo, Rogaška Slatina.

Proga pelje skozi naselja: Rogaška Slatina, Sotelska cesta–Rajnkovec, Pristavica, Kamence, Brestovec (Sv. Trojica), Velike Rodne, Male Rodne (do križišča za Tekačevo), Tekačevo (info točka), Rogaška Slatina.

Minibus bo med 8. in 9.30 uro pobiral občane po naseljih ter jih odpeljal v Rogaško Slatino. Po 11.00 uri se bodo v nasprotni smeri prihoda občani vračali po isti progi nazaj domov.

Po prihodu v Rogaško Slatino bosta za opravke na voljo okoli dve uri. Seznam postajališč na obeh progah in vozni red bosta objavljena: v lokalnem časopisu Rogaške novice, na spletni strani Občine Rogaška Slatina in na oglasnih tablah ob avtobusnih postajališčih. Tiskovino z voznim redom pa bo občina poslala z nenaslovljeno pošto tudi v vsa gospodinjstva.

Podobno kot za Evropo velja tudi za Slovenijo in Občino Rogaška Slatina, da se prebivalstvo hitro stara. V občini je bilo konec leta 2018 skupno 2.000 prebivalcev starejših od 65 let (1.160 žensk in 840 moških), to je 18,18 % celotne populacije (Slovenija 19,41 %). Če se ozremo 10 let nazaj, ugotovimo, da je bilo leta 2008 v občini starejših od 65 let le dobrih 13 % prebivalcev. Velike spremembe v starostni strukturi pa se pričakujejo tudi v prihodnje.

Ta dejstva moramo upoštevati, ko načrtujemo ukrepe, namenjene starejšemu prebivalstvu. Zavedati se je treba nevarnosti izključevanja in marginalizacije starejših, le-ta pa je lahko povezana tudi s problemom njihove prostorske mobilnosti. Aktivno staranje in vključevanje v družbeno življenje zahtevata določeno stopnjo mobilnosti. Le-ta je v primeru starejšega prebivalstva pogosto močno zmanjšana, še posebej v okolju razpršene poselitve. Prevozi, ki jih načrtuje občina, bi naj prispevali ravno k izboljšanju mobilnosti starejših iz naselij, ki so oddaljena od občinskega središča.

Občina Rogaška Slatina

Podpis pogodb:Roman Moškotevc, direktor VOC Celje (levo) in mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina

Iz projektne dokumentacije: Rekonstrukcija ceste od avtobusne postaje do Grand hotela Rogaška

 

VIR:ROGASKA-SLATINA.SI

HVALA, DA NAS BERETE 🙂

Prijazno vas vabimo, da se pridružite tudi naši Facebook strani.