Preštevilčenje stavb, Polzela, Savinjska regija

Preštevilčenje stavb je postopek ukinitve obstoječih hišnih številk in določitve novih hišnih številk stavbam, z namenom zagotavljanja boljše orientacije v naselju ali ulici. Občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep o uvedbi postopka preštevilčenja stavb v  naseljih Andraž, Dobrič,  Podvin, Založe  in Orova vas, saj obstoječe hišne številke v vsakodnevnem življenju zaradi nepreglednosti povzročajo nemalo težav.

Način in postopek preštevilčenja stavb določa  Zakon o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb. Na predlog Občine Polzela, Savinjska regija, bo postopek vodila Geodetska uprava RS, Območna Geodetska uprava Velenje – Geodetska pisarna Žalec v sodelovanju z občinsko upravo. V postopku bo najprej izdelan predlog preštevilčenja za vsako posamezno naselje. Navedeni predlog bo skupaj z Odlokom o preštevilčenju javno razgrnjen vsaj za 14 dni. Termin javne razgrnitve bo objavljen na spletni strani Občine Polzela in v časopisu Polzelan, poročevalec Občine Polzela. Po uskladitvi predloga bo izdelan dopolnjen predlog odloka za obravnavo in sprejem na občinskemu svetu (dvofazni postopek). Časovni načrt opisanih aktivnosti še ni natančno izdelan, predvidoma pa se bodo aktivnosti izvajale od novembra 2019 do maja 2020. Zaradi preštevilčenja stavb bodo izdelane nove  hišne tablice in usmerjevalne table, kar bo strošek Občine Polzela. Zamenjava osebnih dokumentov pa bo strošek občanov, bo pa manjši zaradi oprostitve plačila upravne takse v teh primerih.

Magda Cilenšek

 

VIR:POLZELA.SI