S 6.redne seje občinskega sveta, Braslovče, Savinjska regija - savinjska.info

S 6.redne seje občinskega sveta, Braslovče, Savinjska regija

V sredo, 19. junija, so se svetniki sestali na 6. redni seji in obravnavali 19 točk dnevnega reda.
 
Uvodoma je župan Tomaž Žohar svetnice in svetnike seznanil, da je s svetniškega mesta odstopil Uroš Zupanc. Od 1. junija dalje pa je nova direktorice občinske uprave Natja Šketa Miser, ki je bila pred tem 15 let zaposlena na Občini Žalec.
 
Po potrditvi zapisnikov zadnje redne seje in prve izredne er predlaganega dnevnega reda je župan svetnike seznanil s poročilom o realizaciji sklepov.
 
V nadaljevanju so se svetniki brez pripomb strinjali s predlaganim sklepom o povračilu stroškov volilne kompanije za lokalne volitve 2018. Brez pripomb so sprejeli tudi Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah in spremembe in dopolnitve OPN, št 2 – LPC Gomilsko.
 
Dalj časa pa so se svetniki zadržali pri predlogu pravilnika o nabavi gasilskih vozil, ki se financirajo iz proračuna Občine Braslovče, Savinjska regija, in o nabavi gasilskih vozil. Po razpravi je bil soglasno sprejet  predlagan Pravilnik za nabavo gasilskih vozil ki se sofinancirajo iz proračuna občine Braslovče in sicer za: Gasilske kombije za prevoz moštva v višini 75%, za ostala gasilska vozila v višini 85%, pri čemer se pridobljena sredstva iz naslova prijave na razpis Uprave za zaščito in reševanje RS v celoti povrnejo v proračun občine Braslovče.  
 
Sprejet je bil tudi sklep o nabavi avtocisterne za PGD Braslovče AC 24/70 pri čemer bo Občina Braslovče zagotovila sofinanciranje v višini cca. 85% oziroma 187.000 evrov, pri čemer se PGD Braslovče zaveže, da pridobljena sredstva (cca. 15%), pridobljena na razpisu Uprave za zaščito in reševanje RS, v celoti povrnejo v proračun Občine Braslovče. Sprejet je bil tudi sklep o sofinanciranju rabljenega gasilskega vozila GVV1 za PGD Dobrovlje iz proračuna občine Braslovče v višini 30.000 evrov.  
 
Predlagan stanovanjski program občine Braslovče za obdobje 2019-2020, predlog cene socialno varstvene storitve pomoč na domu in predlog višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče v letu 2019 – 150 evrov, so svetniki prav tako potrdili brez razprave. 
 
Občinski svet Občine Braslovče je razrešil dosedanjega predstavnika Občine Braslovče Milana Šoštariča v skupščini JKP Žalec d.o.o., za novo predstavnico pa imenoval Natjo Šketa Miser. Za skupnega predstavnika občini Braslovče, Polzela, Tabor in Vransko pa je v nadzorni svet JKP imenoval Mihaela Centriha iz Občine Tabor. 
 

Na sliki: Nova direktorica občinske uprave Občine Braslovče Natja Šketa Miser