ZANIMIVOSTI

SID banka podjetjem nudi korona financiranje

SID banka d.d. je na svoji spletni strani že objavila nove finančne instrumente. Slednji bodo namenjeni korona financiranju samostojnih podjetnikovmalih in srednje velikih ter velikih podjetij v času epidemije COVID-19.

SID banka odpira 2 kreditni liniji za mikro, mala in srednje velika podjetja

SID banka je za podjetnike, mikro, mala in srednje velika podjetja odprla 2 kreditni liniji, in sicer:

 1. Likvidnostno financiranje: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)
 2. Financiranje v turizmu in gostinstvu: Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

Likvidnostno financiranje

Likvidnostno financiranje SID banka namenja podjetjem, v katerih je prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi epidemije koronavirusa ali pa potrebujejo likvidnostni kredit za nemoteno poslovanje.

MSP lahko kandidira za kredit:

 • višina kredita od 100.000 € do 7 milijonov €;
 • ročnost kredita od 2 do 12 let;
 • moratorij do ½ ročnosti kredita;
 • obrestna mera nižja od tržnih;
 • sprejemljive so vse vrste zavarovanj;

Osnovni pogoji za pridobitev kredita, ki ga nudi SID banka

 • podjetje z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti;
 • podjetje je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena;
 • podjetje ima sedež v Republiki Sloveniji;
 • podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti;

Iz kroga upravičencev SID banka izvzema podjetja, ki delujejo v dejavnosti primarne kmetijske proizvodnje, proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov, proizvodov iz ribogojstva. Prav tako s kreditom, ki ga nudi SID banka ni dovoljen nakup vozil za cestni prevoz tovora.

Upravičeni stroški

 • opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva;
 • material in storitve, drobni inventar ter trgovsko blago;
 • stroški dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.

SID banka nudi financiranje tudi najbolj prizadetemu sektorju gostinstva in turizma

Financiranje v turizmu in gostinstvu SID banka namenja podjetjem na področju turizma, gostinstva, potovalnim agencijam oziroma organizatorjem, kjer je prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širjenja koronavirusa. Prav tako so v programu zajeti tudi investicijski projekti.

Upravičenci so samostojni podjetniki, MSP-ji, velika podjetja in zadruge.

Kaj nudi SID banka s tem produktom upravičencem?

 • Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 € na projekt, ko gre za naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo turističnih objektov. Ročnost v tem primeru znaša od 6 do 30 let.
 • Kredit za obratni kapital v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na kreditojmalca v primeru MSP oziroma do 20.000.000 € za velike samostojne podjetnike, velika podjetja oz. zadruge z ročnostjo od 2 do 12 let.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
 • Obrestno mero, ki je praviloma nižja od tržnih (shema de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti in ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Osnovni pogoji za pridobitev kredita, ki ga nudi SID banka

 • podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti;
 • podjetje nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 • podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje vsaj 2 leti;
 • podjetje je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena;

Za dejavnost gostinstva se šteje podjetje, ki je po SKD 2008 razvrščeno v dejavnost I: Gostinstvo. Za dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev pa se šteje podjetje, ki je po SKD 2008 razvrščeno v dejavnost N 79.1.

Upravičeni stroški

 1. Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo:
  1. gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih prenočišč, avtokampov in taborov;
  2. turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma;
  3. turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov.
 2. Obratni kapital, ki obsega:
  1. nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
  2. stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020;
  3. stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

 

VIR: DATA.SI(DATA D.O.O.)