Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestu Slovenske Konjice, Savinjska regija - savinjska.info

Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestu Slovenske Konjice, Savinjska regija

Občina Slovenske Konjice, Savinjska regija, je z uspešno prijavo na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostne osi 4 – Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, tematskega cilja 4 – Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, prednostne naložbe 4.4 -Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifičnega cilja 1 – Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih, Sklop 1 – Infrastruktura za pešce (Ukrep gradnja pločnikov in Ukrepa rekonstrukcija križišča in gradnja prehodov za pešce) in Sklop 2 – Infrastruktura za kolesarje (Ukrep postavitve parkirišč za kolesa), pridobila evropska sredstva v višini 97.184,40 EUR.

Z današnjim dnem je bila za izvedbo del podpisana pogodba z družbo GMI, d.o.o., v vrednosti nekaj manj kot 179.000 €. Rok za dokončanje del je 30. 8. 2019.

Lasten delež oziroma razliko bo občina zagotavljala na lokalni ravni iz občinskega proračuna. Celotna vrednost projekta znaša 187.990,21 EUR.

V občini Slovenske Konjice želimo, z doslednim načrtovanjem prometnih ureditev,  zagotoviti pogoje, da bosta hoja in kolesarjenje možna povsod, predvsem pa varna za občane, mladino ter obiskovalce.

Zagotovljena bo večja varnost peščev in kolesarjev ter drugih uporabnikov prostora.

V okviru operacije je predvideno: novogradnjo oziroma rekonstrukcijo pešpoti z vso potrebno opremo in signalizacijo, rekonstrukcijo brvi z ureditvijo zelene “ograje”, ureditev peš povezave pločnika – Škalska, rekonstrukcijo ureditve ukrepa za umirjanje prometa (trapezna ploščad Škalska) ter gradnjo prehodov za pešce – ureditev dveh prehodov za pešce.

Cilji projekta so vzpostaviti pogoje za varno, udobno in privlačno hojo, izboljšati ureditev javnih površin namenjenih pešcem, omogočiti vključitev gibalno oviranih, slepih in slabovidnih v promet, povečati delež opravljenih poti peš, vzpostaviti pogoje za varno, udobno in privlačno kolesarjenje in povečati število opravljenih potovanj s kolesom in javne podobe kolesarjenja.      

VIR:SLOVENSKEKONJICE.SI