Začasno prebivališče – kdaj smo ga dolžni prijaviti?

Za razliko od nekaterih drugih držav, pri nas poznamo dve vrsti prebivališča, in sicer stalno in začasno prebivališče. Prijavno in odjavno obveznost v zvezi s stalnim in začasnim prebivališčem ureja Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1).

Stalno prebivališče predstavlja naslov, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave.

Začasno prebivališče pa je naslov, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja, prestajanja kazni ali drugih razlogov.

Obveznost prijave začasnega prebivališča

Zakon določa, da je dolžan posameznik, ki začasno prebiva zunaj naslova začasnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, prijaviti začasno prebivališče. Rok za prijavo začasnega prebivališča je osem dni od dneva začasne naselitve.

Prijavo začasnega prebivališča je mogoče urediti na upravni enoti ali krajevnem uradu. Imetniki kvalificiranega digitalnega potrdila pa lahko prebivališče prijavijo tudi prek enotnega državnega portala e-uprava. Prijavo lahko za posameznika uredi tudi tretja oseba, vendar pa mora za ta namen imeti pisno pooblastilo.

Ob prijavi je potrebno predložiti veljaven osebni dokument in dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja.

Kdaj prijava začasnega prebivališča ni potrebna?

Prijava začasnega prebivališča ni potrebna, če se posameznik:

  • nastani v bolnišnici ali drugem zdravstvenem zavodu zaradi zdravljenja,
  • nastani v nastanitvah socialnovarstvenih programov (npr. zatočišču za žrtve nasilja v družini, varni hiši, materinskem domu itd.),
  • nastani v objektih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, policije, ministrstva, pristojnega za obrambo, in Slovenske vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja službe,
  • kot državljan zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali drugega predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje nastani v objektih organizacij, ki izvajajo to službo ali usposabljanje,
  • je pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč, če sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč,
  • ima veljavno diplomatsko, konzularno ali službeno izkaznico, ki jo je tujcu izdalo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Odjava začasnega prebivališča

Enako, kot smo dolžni prijaviti začasno prebivališče, smo ga v primeru odselitve dolžni tudi odjaviti. Tudi za odjavo je določen osem dnevni rok.

 

VIR:DATA.SI(DATA D.O.O.)FOTO:PIXABAY