OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Zimska služba: ceste bosta plužili in posipavali podjetji VOC Celje in Zelenice, Celje, Savinjska regija

Zimska služba zajema različne dejavnosti in opravila, ki omogočajo prevoznost cest in zagotavljajo varen potek prometa v zimskih razmerah. V Mestni občini Celje jo v sklopu gospodarske javne službe vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest izvaja javno podjetje Vodovod-kanalizacija. Dolgoletnemu pogodbenemu izvajalcu podjetju VOC Celje se bo letos pri pluženju in posipavanju cest pridružilo javno podjetje Zelenice. Podjetji si bosta delo na območju Celja razdelili. 
 
Gospodarska javna služba vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje obsega vzdrževanje 213 kilometrov javnih poti, 133 kilometrov lokalnih cest, 105 kilometrov pločnikov in pešpoti, 8.100 kvadratnih metrov javnih površin ožjega mestnega jedra, 20.000 kvadratnih metrov interventnih poti in 31.500 kvadratnih metrov parkirišč v središču mesta.  
Zimska služba se izvaja skladno s Pravilnikom in izvedbenim programom zimske službe. Dežurna služba neprekinjeno, torej 24 ur na dan, vse dni v tednu spremlja stanje in razmere na cestah in pločnikih ter v primeru poledice ali začetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira dežurne ekipe, ki so zadolžene za pluženje oziroma posipavanje. 
Ko nastopi poledica oziroma zapade večja količina snega, se dela izvajajo skladno z Izvedbenim programom zimske službe. Stopnja nujnosti vzdrževanja posameznih cest je določena z razvrstitvijo cest po prednostnih razredih skladno s pravilnikom. Vse naše ceste in druge prometne površine so razdeljene od II. do VII. razreda. V I. razred spadajo avtoceste in hitre ceste.
V naseljih se najprej očistijo glavne, nato pa stranske ulice. Nepravilno parkirani avtomobili in tisti, ki so parkirani preblizu žive meje, ograje ali kakšne druge ovire, plužne ekipe zelo ovirajo pri delu. 
 
 

Javne ustanove imajo prednost 
Zimska služba se vedno najprej izvaja v okolici zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, vrtcev in ostalih javnih objektov, na ostalih občinskih cestah pa po vnaprej določenem prednostnem seznamu. 
 
Z uporabo zimske opreme vozil je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na cestah višjega  prednostnega razreda (glavne mestne vpadnice, lokalne mestne in zbirne ceste, kjer poteka avtobusni promet ter ožje mestno jedro) ne presega 10 centimetrov, na vseh ostalih cestah (javne poti – ulice, interventne poti, javne pešpoti, pločniki in parkirišča) pa 15 centimetrov. 
 
Izjema so obdobja izredno močnega sneženja, ko prevoznosti v kratkem času ni mogoče zagotoviti. Tudi sicer je v primeru močnega sneženja nemogoče zagotoviti, da bi bile vse javne površine takoj očiščene. Potem ko je skladno s Pravilnikom in izvedbenim programom očiščen sneg z vozišč kategoriziranih cest, se prične pluženje oziroma odstranjevanje snega s pločnikov in ostalih javnih površin (parkirišča, interventne poti, pešpoti …) 
 
Tudi občanke in občani lahko pomagajo zagotavljati urejene in varne površine okoli svojih domov ter poslovnih prostorov, zato v nadaljevanju navajamo nekaj napotkov:
 
– občani dvorišča in površine pred vhodi počistijo sami;
– lastniki in najemniki lokalov (poslovnih prostorov) prostor pred lokali počistijo sami in skrbijo za prehodnost;
– čiščenje snega s parkirišč pred trgovinami, restavracijami in gostilnami je v pristojnosti njihovih
lastnikov;
– stanovalcem večstanovanjskih stavb svetujemo, da se z upravniki pravočasno dogovorijo, kdo bo zadolžen za čiščenje snega izpred večstanovanjskih stavb (vhod, parkirišče);
– vse občane ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov prosimo, da snega ne mečejo na cesto in pločnike. Pozorni naj bo tudi na zabojnike za odpadke, ki jih ne smejo založiti s snegom. Dostop do njih mora biti prost;
 prosimo tudi, da vozniki v primeru napovedi sneženja parkirne prostore v bližini vrtcev, šol, zdravstvenega doma, lekarne in pošte pustijo čez noč proste, da jih bo lahko zimska služba do jutra očistila.
 
 
vir: moc.celje.si
 
 
 
https://savinjska.info/zimska-sluzba-pluzenje-in-posipanje-cest-po-prednostnem-seznamu-celje-savinjska-regija/