Božičnica in krizni dodatek: ali je božičnica ovira za izplačilo dodatka? - savinjska.info

Božičnica in krizni dodatek: ali je božičnica ovira za izplačilo dodatka?

Božičnica kot del plače za poslovno uspešnost je v mesecu decembru razveselila marsikaterega delavca. Ker sprejetje sedmega interventnega zakona (PKP7) zavezuje delodajalce, da pri decembrski plači izplačajo krizni dodatek, se poraja vprašanje, ali je izplačana božičnica ovira za izplačilo kriznega dodatka?

Kaj je božičnica?

Božičnica ali trinajsta plača je pogovorni izraz za del plače za poslovno uspešnost. Delodajalec jo izplača praviloma enkrat letno – bodisi v decembru ali januarju.

  • Božičnica se praviloma izplača, če podjetje posluje z dobičkom.
  • Izplačana božičnica do višine povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji pa je oproščena plačila davka.

Krizni dodatek po PKP7 in božičnica

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) v prvem odstavku 85. člena določa, da vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov.

  • Krizni dodatek pripada vsem zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegala 1.881,16 evra bruto.
  • Kot zadnja izplačana plača se upošteva plača preteklega meseca, torej meseca novembra 2020.
  • Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
  • Vloga za povrnitev stroška bo na voljo do konca januarja 2021.

Kaj zajema definicija zadnje izplačane mesečne plače?

Plača v skladu s 126. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je sestavljena iz:


Ali je izplačana božičnica ovira za izplačilo kriznega dodatka?

V okvir zadnje izplačane mesečne plače štejejo vsi elementi plače po 126. členu ZDR-1, in sicer v višini, kot so bili dejansko izplačani v mesecu decembru. Navedeno velja tudi v primeru izplačila dela plače iz poslovne uspešnosti, kadar je bila božičnica izplačana ločeno od preostalega dela plače, torej je treba ta znesek upoštevati kot del mesečne plače.

Pri tem ni pomembno, ali je izplačilo dela plače iz uspešnosti poslovanje (ki se v pogovornem jeziku imenuje tudi božičnica ali 13. plača) določeno s kolektivno pogodbo ali internim aktom podjetja oziroma delodajalca.

Če ste izplačali božičnico v novembru 2020 ali januarju 2021, torej ni ovire, da ne bi bili vaši zaposleni upravičeni do izplačila kriznega dodatka. Sicer pa mora vsak zaposleni k svoji plači prišteti znesek izplačane nagrade in preveriti, ali izpolnjujejo pogoj, da njihova plača ne presega 1.881,16 evrov bruto.

 

VIR: DATA.SI