Celotna prometna strategija Občine Kozje, Savinjska regija

Občinski svet Občine Kozje je na zadnji seji potrdil Celostno prometno strategijo občine Kozje, Savinjska regija. Strategijo je izdelala Fakulteta za logistiko UM iz Celja. Občina Kozje se je tako pridružila mnogim slovenskim občinam, ki že imajo izdelan tak dokument.

Pomembnost trajnostne mobilnosti v svetu raste, prav tako v EU in v Republiki Sloveniji. Predvsem jo spodbuja sodobna problematika, katere tipična predstavnika sta podnebne spremembe in višanje motorizacije. Z namenom oblikovanja sodobnih, nizkoogljičnih in zdravih družb, prostorske enote vedno večkrat pristopajo k oblikovanju prometnih strategij, ki bodo odločevalce usmerile v smer trajnosti. Celostna prometna strategija je strateški načrt, ki temelji na obstoječih praksah načrtovanja in ustrezno upošteva povezovanje, sodelovanje in načela vrednotenja in to za zadovoljitev potreb po mobilnosti ljudi – tako danes kot jutri – za boljšo kakovost življenja v urbanih okoljih in njihovi okolici.

Strateški cilji, ki so temelj Celostne prometne strategije občine Kozje ter bodo usmerjali delo na področju celostnega in trajnostnega urejanja prometa v občini, so:

 1. Povečanje prometne varnosti za pešce in kolesarje s poudarkom na ranljivejših skupinah.
 2. Kakovosten javni potniški promet ter boljša dostopnost in povezanost vseh krajev v občini, ter povezanost s sosednjimi občinami.
 3. Urejen motoriziran cestni promet z urejenimi prometnicami in manj tranzitnega prometa.
 4. Zagotavljanje trajnostne mobilnosti in posledično zmanjšanje negativnih vplivov prometa na ljudi in okolje ter zagotavljanje višje kakovosti življenja.

 V sodelovanju z občani, predstavniki občine ter ostalini zainteresiranimi deležniki je bila postavljena vizija prometne strategije občine Kozje, ki bo usmerjala delo na področju mobilnosti v naslednjih petih letih: »Občina bo urejena, varna in uspešna, z okolju prijaznim razvojem bo zagotavljala visoko kakovost življenja in spodbujala podjetništvo. Prometni sistem, ki bo to spodbujal, bo temeljil na trajnostnih načinih prevoza in bo dostopen, varen ter prilagojen potrebam vseh občanov.«

Na podlagi izsledkov in različnih mnenj deležnikov so bile izoblikovane prioritete Celostne prometne strategije občine Kozje za področje infrastrukture in za področje mehkih ukrepov. Na podlagi postavljenih prioritet so udeleženi na javni razpravi definirali še potencialne ukrepe, ki bi se izvajali znotraj posameznih prioritet oziroma stebrov.

Na infrastrukturnem področju so najpomembnejši definirani ukrepi sledeči:

 1. izgradnja kolesarskih poti, označitev kolesarskih poti;
 2. sistem izposoje koles/infrastruktura;
 3. prehodi za pešce (ureditev na regionalnih cestah), v navezavi z javno razsvetljavo;
 4. izgradnja pločnikov/ povezava s šolskimi potmi;
 5. posodobitev cest, rekonstrukcija lokalnih in državnih cest;
 6. cestna signalizacija (predvsem na kritičnih odsekih cest) za vse udeležence v prometu;
 7. ureditev mirujočega prometa v naseljih;
 8. postavitev merilcev hitrosti vožnje;
 9. talne označbe za avtobusna postajališča.

Na področju mehkih ukrepov so najpomembnejši ukrepi, kot jih vidijo občani, sledeči:

 1. spodbujanje hoje in kolesarjenja;
 2. obveščanje šolarjev o vedenju v prometu;
 3. promocija souporabe avtomobilov;
 4. obveščanje/informacije o javnem potniškem prometu;
 5. promocije trajnostne mobilnosti preko medijev;
 6. spodbujanje zdravega in aktivnega življenja;
 7. spodbujanje uporabe trajnostnih prevoznih sredstev.

V skladu z usmeritvami iz prejšnjih faz in z upoštevanjem specifik občine ter njenega prometnega potenciala so bila izbrana področja oziroma stebri trajnostne mobilnosti, v sklopu katerih se bo načrtovalo urejanje prometa v občini Kozje.  To so

 1. kolesarjenje,
 2. hoja,
 3. motoriziran cestni promet,
 4. javni potniški promet,
 5. parkirna politika in
 6. trajnostno urejanje prometa.

Po vsakem izmed stebrov trajnostne mobilnosti Celostne prometne strategije občine Kozje so bili oblikovani ukrepi, ki bodo vodili delovanje občine na posameznem področju urejanja prometa do leta 2023.  Nabor ukrepov in posledično aktivnosti in projektov, ki bodo izhajali iz ukrepov, je širok, zajema tako infrastrukturne kot organizacijske in mehke ukrepe.  V sklopu vsakega stebra mobilnosti so postavljene tudi ciljne vrednosti. Vodilo oblikovanja ciljnih vrednosti je bilo, da morajo biti cilji jasni, merljivi, navdihujoči, realni in časovno opredeljeni. Hkrati ciljne vrednosti predstavljajo tudi kvantifikacijo strateških ciljev in omogočajo realnost uresničitve strateških ciljev v procesu izvajanja Celostne prometne strategije občine Kozje.

V celoti ukrepe, ciljne vrednosti, časovno razporeditev ter odgovornosti za izvedbo določa akcijski načrt. Akcijski načrt predstavlja bistven del Celostne prometne strategije občine Kozje in osnovno usmeritev za trajnostno mobilnost v občini Kozje za prihodnjih pet let. Kot takšen je bil tudi formalno predstavljen in usklajen ne samo prek intenzivnega sodelovanja z javnostmi, temveč tudi na politični ravni. Junija 2019 je bila Celostna prometna strategija občine Kozje, katere ključni del je akcijski načrt, predstavljena in potrjena tudi s strani Občinskega sveta Občine Kozje na njegovi 8. redni seji 27. junija 2019, s čimer je dokument dobil tudi potrebno formalno politično podporo.

Končni rezultat izdelave Celostne prometne strategije občine Kozje bo predstavljen tudi v posebni publikaciji, ki bo izdana julija 2019. 
Vse občane vabimo k ogledu in hkrati pozivamo, da razmislite, kako bi lahko tudi vi pripomogli k trajnostni mobilnosti v naši občini.

 

VIR:KOZJE.SI

HVALA, DA NAS BERETE 🙂

Prijazno vas vabimo, da se pridružite tudi naši Facebook strani.