Četrtkova seja Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice uspešna, Savinjska regija - savinjska.info

Četrtkova seja Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice uspešna, Savinjska regija

Občinski svetniki so v četrtek, 28. 3. 2019 na 4. seji obravnavali Zaključni račun Občine, Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa, OPPN pod Vešenikom ter ustavitev postopka v Konjiški vasi. Nadalje so se seznanili s poročili za preteklo in plani dela za tekoče leto Javnega komunalnega podjetja, Zavoda za šport ter Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Vsi predlogi iz dnevnega reda so bili potrjeni.

Nov Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa, katerega sprejetje je narekoval nov Zakon o športu, je podlaga za objavo javnega razpisa za sofinanciranje športnih društev v občini Slovenske Konjice, Savinjska regija. Potrjen je bil Občinski podrobnejši prostorski načrt – Vešenik, ki prinaša možnost nove gradnje. Na pobudo investitorja so sprejeli sklep o ustavitvi postopka OPPN Konjiška vas za gradnjo farme za piščance v Konjiški vasi.

V nadaljevanju je direktor JKP predstavil Finančni načrti in plan dela za leto 2019.

V paketu Zavoda za šport so svetniki obravnavali Statut Zavoda, Poročilo o delu za leto 2018, Sklep o uporabi presežka, Finančni načrt za leto 2019 ter Letni program športa v občini Slovenske Konjice za leto 2019.

Sledila je še obravnava Letnega poročila Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2018, Sklepa o uporabi presežka ter Programa dela in finančni načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2019.

Ob koncu seje je župan Darko Ratajc pozval še k aktivnemu sodelovanju v skupni čistilni akciji ob Svetovnem dnevu Zemlje, ki bo v petek, 12. 4. 2019 od 11. ure dalje. Vljudno vabljeni, da se po lastnih zmožnostih udeležite aktivnosti za lepšo urejenost naše občine.

VIR:SLOVENSKEKONJICE.SI