Delo na črno – kazen lahko tudi do 26.000 evrov - savinjska.info

Delo na črno – kazen lahko tudi do 26.000 evrov

Delo na črno se je povečalo v obdobju korona krize, ko zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, določene dejavnosti ostajajo zaprte. Kako se znajdejo posamezniki? Tako, da storitve opravljajo pri stranki in prejemajo izplačilo na roke. To je delo na črno. O porastu dela na črno v medijih glasno opozarjajo vse delodajalske organizacije.

Kaj torej je delo na črno?

Za delo na črno, kot ga določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno gre v naslednjih primerih:

 

  • če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima določene v ustanovitvenem aktu ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti;
  • če samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v ustrezen register ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev zanjo;
  • če pravna oseba ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi za opravljanje te dejavnosti;
  • če posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali priglašen kot to določa zakonodaja;
  • če tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v RS brez registrirane podružnice ali dovoljenja;
  • če tuja pravna oseba, s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ne opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu.

Po tem zakonu prav tako ni dovoljeno oglaševanje, če se ponuja ali oglašuje delo, ki se šteje za delo na črno, če se objavi potreba po delavcu za delo, ki ni ustrezno registrirano ter, če se oglašuje delo posameznika, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava preden je ta sklenjena.

Kaj ni delo na črno?

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno določa tudi nekatere izjeme, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev ne pomenijo dela in zaposlovanja na črno. Te izjeme so: sosedska pomočsorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije, prostovoljsko, dobrodelno delo, pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah, kratkotrajno delo in osebno dopolnilno delo. Vsa ta dela (razen osebno dopolnilno delo) se opravljajo brezplačno.


Kazni za delo na črno so visoke

Najnižja predpisana globa za delo na črno  je v višini od 100 do 2.500 eurov, najvišja pa od 5.000 do 26.000 eurov. Za prekrške se lahko v hitrem postopku izreče globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom. Višje so globe za delo na črno, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi. V primeru prekrška zaradi nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav je posledica tudi izločitev iz postopkov javnega naročanja in izguba ali omejitev pravic do javnih sredstev ter obveznost njihovega vračila.

Delo na črno- kaj je alternativa?

Alternativa je lahko odprtje podjetja. Posameznik lahko na DATA točki SPOT registracije brezplačno registrira podjetje. Največkrat referentom sogovorniki povedo, da so se odločili za registracijo s.p. ali popoldanskega s.p. (če so zaposleni za polni delovni čas), ker želijo mirno spati in legalno opravljati dejavnost. V pomoč novim podjetnikom pri finančnem delu poslovanja je lahko računovodski servis DATA, ki poskrbi, da podjetnik redno in pravočasno izpolnjuje obveznosti do države.

 

VIR: DATA.SI