Kako ugovarjati zoper odločbo oz. plačilni nalog prekrškovnega organa?

Kot piše spletni portal INFORMIRAN.SI skoraj vsak med nami je že prejel odločbo oz. pačilni nalog prekrškovnega organa. Bodisi smo napačno prečkali cesto, napačno parkirali, ali pa celo prekoračili dovoljeno hitrost na cesti.

Običajno je najbolje, da kazen preprosto upoštevamo, ter kazen poravnamo v 8. oz. 16. dneh, saj tako plačamo zgolj polovico kazni. Vendar v primeru, ko menimo, da je prekrška dejansko ni bilo, lahko zoper prekršek ugovarjamo, oz. zahtevamo sodno varstvo.

Kako to storimo, kakšna je razlika med ugovorom in sodnim varstvom, ter kdaj uporabiti enega in drugega, si lahko preberete v naslednjem članku…

 

Prekrškovni organ me je kaznoval. Kaj sedaj?

Prva možnost je, da kazen, ki Vam je prekrškovni organ izdal, spoštujete, ter poravnate kazen oz. spoštujete odločbo in se zglasite pri pristojnem sodniku za prekrške.

Če menite, da Vas je prekrškovni organ kaznoval neupravičeno, lahko vložite zahtevo za sodno varstvo oz. ugovor. Postopek kako to storite se razlikuje glede na to, ali Vam prekrškovni organ izda plačilni nalog oz. odločbo. Razlike med obema so opisane v nadaljevanju tega članka.

Naj Vas opozorimo, da v tem primeru izgubite možnost plačila polovične kazni, saj boste v tem primeru, če bo Vaša zahteva oz. ugovor zavržen, zamudili 8 oz. 16-dnevni rok v katerem lahko poravnate le polovico kazni.

 

Plačilni nalog prekrškovnega organa.

Plačilni nalog prekrškovnega organa je poenostavljen akt (odločitev o prekršku), ki ga pooblaščena uradna oseba izda in vroči kršitelju v hitrem postopku, na kraju storitve prekrška, kadar prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, v posebnih primerih pa tudi ko prekršek ugotovi le na podlagi zbranih obvestil in dokazov (ti posebni primeri obsegajo kršitve s področja javnega reda in miru, varnosti cestnega prometa, kršitvah predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu, vstopa in zapustitve države ter bivanja in prebivanja tujcev, nadzora državne meje in javnih zbiranj).

Plačilni nalog velja kot pisna odločba o prekršku in zato vsebuje določene osebne podatke kršitelja, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe, številko računa za plačilo in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi.

 

Kaj če se s plačilnim nalogom ne strinjamo?

Če se s plačilnim nalogom, ki ga je izdal prekrškovni organ, lahko zoper njega ugovarjate, ali vložite zahtevo za sodno varstvo. Katero od teh dveh pravnih sredstev uporabiti, pri kom in v kakšnem roku ga je potrebno vložiti, bo navedeno že v pravnem pouku na samem nalogu.

 

Kdaj uporabiti zahtevo za sodno varstvo zoper plačilni nalog?

Zahteva za sodno varstvo pride v poštev, če je prekrškovni organ prekršek neposredno osebno zaznal ali ga ugotovil z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav. Možna je tudi v drugih primerih, a le ob pogoju, da prekrškovni organ kršitelju na kraju prekrška omogoči, da se ta neposredno po storjenem prekršku o prekršku osebno izjavi.

To zahtevo za sodno varstvo lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazca: Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa.

 

Kdaj uporabiti ugovor zoper plačilni nalog?

Ugovor zoper plačilni nalog bo prišel v poštev, če je prekrškovni organ prekršek ugotovil na podlagi zbranih obvestil in dokazov in pa v primeru kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu.

Takšen ugovor lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazca: Ugovor zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa.

 

Odločba prekrškovnega organa.

Odločba prekrškovnega organa je akt prekrškovnega organa, ki ga ta izda, če se ne izreče opozorilo ali izda plačilni nalog.

 

Kaj če se z odločbo ne strinjamo?

Če se z izdano odločbo ne strinjamo bodisi zaradi razlogov za izdajo ali pa samega postopka izdaje, lahko v osmih dneh od vročitve odločbe, pri prekrškovnem organu, ki je na prvi stopnji odločbo izdal, vložimo zahtevo za sodno varstvo.

Takšno zahtevo lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazca: Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa.

 

Kaj če je ugovor oz. zahteva za sodno varstvo zavrnjena?

V tem primeru, boste morali poravnati celotno kazen, saj boste zamudili 8 oz. 16-dnevni rok za plačilo polovične kazni. Zato ugovarjajte oz. zahtevajte zahtevo za sodno varstvo le, ko smatrate, da prekrška niste storili.

 

Odvzem motornega vozila

Policist zaseže vozniku motorno vozilo, vozniku, s katerim je storil hujši prekršek* in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 1. voznik je bil v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:
  • prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
  • vožnje pod vplivom alkohola,
  • vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
  • odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.
 2. vozniku se izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
 3. vozniku je začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
 4. voznik je kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;
 5. voznik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.
* Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

E-obrazec: Ugovor zoper zaseg motornega vozila

 

VIR: INFORMIRAN.SI