fbpx

Kdo je upravičen do zbiranja prostovoljnih prispevkov? – Vransko, Savinjska regija

Verjetno je pri vas doma na vratih že pozvonila oseba, ki se je predstavljala kot predstavnik humanitarnega društva, in vas prosila za denar, s pojasnilom, da zbira prostovoljne prispevke. Ne glede na to, da zakonodaja varuje ljudi pred nadlegovanjem z zbiranjem prostovoljnih prispevkov, vam svetujemo, da ste v podobnih primerih pozorni na to, ali imajo osebe, ki pobirajo prispevke, ustrezno dovoljenje.

Klasično zbiranje prostovoljnih prispevkov brez ustreznega dovoljenja od vrat do vrat po stanovanjskih hišah, blokih, poslovnih prostorih, na ulici in podobno je lahko prekršek ali ima celo znake kaznivega dejanja. Zakon o varstvu javnega reda in miru namreč določa, da prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje pristojne upravne enote, na območju  katere imajo sedež ali stalno prebivališče.

Dovoljenje izda upravna enota v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog. Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti.

Prosilci torej morajo vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov na krajevno pristojni upravni enoti, ki pa mora vsebovati podatke o vložniku, razlog zbiranja prispevkov, predvideno višino zbranega zneska, obdobje (od/do) in točno območje zbiranja. K vlogi je treba priložiti nabiralne pole (ki jih upravna enota nato overi in skupaj z dovoljenjem vrne prosilcu), na katerih mora biti izpisano ime nepridobitne pravne ali fizične osebe, hkrati pa morajo biti oštevilčene, podpisane in ožigosane.

Nepridobitne pravne osebe morajo priložiti še kopijo temeljnega akta ali drugega akta, iz katerega je razvidna dejavnost. Kopije temeljnega akta pa ni treba priložiti na primer društvu, ki je vpisano v register društev pri upravni enoti, pri kateri vlaga zahtevo.

Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.

Kdaj dovoljenje upravne enote ni potrebno?

Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti za verske namene ali če kakšen drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov (npr. Zakon o rdečem križu).

Pozivanje oseb preko različnih medijev (televizija, radio, internet) ali zbiranje prostovoljnih prispevkov na stojnicah (če ob tem posebej ne pozivate mimoidočih, naj se ustavijo na stojnici) ne predstavlja prekrška, zato tudi dovoljenje ni potrebno.

Priporočamo vam, da pred izročitvijo prostovoljnih prispevkov od osebe, ki jih zbira, zahtevate na vpogled dovoljenje upravne enote. Če zbiralec tega nima, je to lahko znak, da zbira prostovoljne prispevke brez dovoljenja in da gre za prekršek. Če oseba sicer pokaže dovoljenje, a obstaja sum, da ni pristno, o tem takoj obvestite policijo.


Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak torek 
od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec, Savinjska regija, na številko 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

 

                                                                                                       Simona Stanter, načelnica

VIR:VRANSKO.SI

Inline
Inline