SLOVENIJA

Objavljen razpis za pridobitev Zoisove štipendije

Objavljen je javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Poseben pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. 

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

  • izkazati vsaj en ustrezen izjemen dosežek IN hkrati
  • ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku ter so povzeti tudi v javnem razpisu. Vrednost razpisa je 3.500.000,00 evrov.

Zoisova štipendija znaša:

  • za dijaka 142,18 evra na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 284,35 evra mesečno)
  • za študenta 165,87 evra na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 331,75 evra mesečno)

Poleg se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje, ki znaša 94,78 evra na mesec, ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 59,24 evra na mesec.

Dostopnost in način oddaje vlog:

Vloga za dodelitev Zoisove štipendije je na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »338. JR – Zoisova štipendija (novi)«.
Vlagatelji lahko vlogo za dodelitev Zoisove štipendije oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava.

Roki za oddajo vloge:

DIJAKI

8. september 2023 – nova vloga za pridobitev štipendije

31. avgust 2023 – vloga za nadaljnje prejemanje štipendije

ŠTUDENTI 

9. oktober 2023 – nova vloga za pridobitev štipendije

30. september 2023 – vloga za nadaljnje prejemanje štipendije

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada je na volje več informacij o razpisu za pridobitev Zoisove štipendije.

 

 

vir: gov.si