Poškodba pri delu in ureditev zakonodaje - savinjska.info

Poškodba pri delu in ureditev zakonodaje

Če se delavcu zgodi telesna poškodba pri delu, je potrebno upoštevati relevantno zakonodajo, ki določa način obravnave poškodbe ter postopek prijave. Slednje je potrebno predvsem zaradi morebitne uveljavljanje odškodnine.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 2 (ZPIZ – 2) definira poškodbo pri delu kot:

 1. poškodba, ki je:
 • posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter
 • posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma.

če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan.

 1. poškodba, ki jo:
 • utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter
 • utrpi zavarovanec na službeni poti.
 1. obolenjeki je:
 • neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) določa kdo vse je zavarovan za poškodbo pri delu.

Poškodba pri delu zahteva ustrezno postopanje delodajalca:

 1. delodajalec izpolni obrazec Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER-8);
 2. poškodovani delavec obrazec ER-8 izroči svojemu izbranemu osebnemu zdravniku. Ta izpolni obrazec na podlagi poročila zdravnika, ki je pregledal poškodovanca;
 3. nato se ta obrazec, ki je potrjen s strani osebnega zdravnika, posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 4. delodajalec mora v skladu z 41. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in pravilnika

o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu inšpekciji dela takoj prijaviti:

– vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom,


–  nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni,

– kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

 1. Inšpektorat za delo prejme en izvod obrazca, ki vključuje potrdilo zdravnika.

Poškodba pri delu in uveljavljanje odškodnine?

Delavec lahko zaradi poškodbe pri delu uveljavlja odškodnino, če seveda obstaja zato upravičenje. Odgovornost delodajalca za poškodbe pri delu ali v zvezi z delom je določena v 179. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) . Ta določba določa, da mora delodajalec delavcu, ki mu je bila pri delu ali v zvezi z delom povzročena škoda, le-to povrniti po splošnih pravilih civilnega prava.

Za uspešno uveljavljanje odškodnine zaradi poškodbe pri delu, bo potrebno predložiti potrebno dokumentacijo. In sicer izpolnjen R8 obrazec oziroma prijavo o nezgodi; poškodbeni list, dokazila o morebitnem bolniškem staležu. Slednje se dokazuje s potrdilom o upravičeni zadržanosti od dela ali s sklepom ZZZS. Potem pa je potrebno predložiti še morebitne izjave prič in druga potrebna dokazila.

Odškodninska odgovornost delodajalca se izplača s strani zavarovalnice pri kateri ima delodajalec zavarovano civilno odgovornost za poškodbe pri delu.

 

VIR:DATA.SI(DATA D.O.O.)FOTO: PIXABAY

X