Povezovanje razvojnih idej območja občin Celje, Laško, Štore, Vojnik - savinjska.info

Povezovanje razvojnih idej območja občin Celje, Laško, Štore, Vojnik

Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja je bila ustanovljena kot pogodbeno partnerstvo oktobra 2015. Ustanovile so jo lokalne skupnosti, javni zavodi, podjetja, zadruga, društva, kmetije in posamezniki z območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik z namenom pridobivanja evropskih sredstev za razvoj podeželja. Vlogo vodilnega partnerja, ki skrbi za delovanje LAS, je prevzela družba Simbio d.o.o. Ob ustanovitvi LAS je bila pripravljena Strategija lokalnega razvoja (SLR), ki so jo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdili septembra 2016.

Na podlagi SLR je območje pridobilo 1.426.100,00 EUR evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva so namenjena razvoju in animaciji območja ter izvajanju operacij (projektov) na upravičenih območjih omenjenih štirih občin in jih LAS razdeljuje na podlagi prispelih vlog na javne pozive. Približno polovico sredstev, namenjenih za operacije, je bilo dodeljenih z razpisoma v letih 2016 in 2017, preostanek v višini približno 587.000,00 EUR pa bo LAS razpisal na dveh javnih pozivih, ki bosta predvidoma objavljena septembra 2019 in januarja 2020. Sredstva bodo na voljo za izvajanje operacij s štirih tematskih področij: ustvarjanja delovnih mest, razvoja osnovnih storitev, varstva okolja in ohranjanja narave ter večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Upravičenci so v letih 2018 in 2019 uspešno zaključili 5 operacij, in sicer dve iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Zavod Vozim – Moja zgodba za tvojo varnost; Osnovna šola Štore – Ureditev in vzpostavitev učnega parka pri OŠ Štore) in tri iz Evropskega kmetijskega sklada za regionalni razvoj (Občina Laško – Fitnes na prostem na območju destinacije Laško Sotočje dobrega; Občina Štore – Ureditev otroških igrišč; Plahtica d.o.o. – Doživljajski zeliščni vrtovi). Poleg omenjenih že izvedenih je v izvajanju še 11 operacij, ki bodo zaključene v letih 2019 in 2020. Več o operacijah si lahko pogledate na spletni strani www.las-raznolikost-podezelja.si.

LAS načrtuje v obdobju pred objavo javnih pozivov več dogodkov, na katerih bodo potencialni zainteresirani za sodelovanje na javnih pozivih LAS pridobili informacije o možnih vsebinah za prijavo na pozive, postopkih izbora operacij in obveznostih pri izvajanju le-teh. Prvi dogodek bo predvidoma 12. 6. 2019 popoldne v Celju, kjer bodo predstavljene izvedene operacije in vsebine, ki jih LAS v skladu s SLR pričakuje v vlogah na javna poziva. V začetku julija načrtujemo animacijsko delavnico za razvoj projektnih idej, na kateri bodo udeleženci lahko predstavili svoje ideje, jih povezali z ukrepi SLR in poiskali potencialne partnerje.

V obdobju pred objavo javnih pozivov izvajamo tudi strokovne ekskurzije – študijske ture, na katerih si lahko udeleženci ogledajo primere dobrih praks s področja pridelave, predelave in trženja različnih pridelkov ter izdelkov s podeželja. Aprila smo tako izvedli ekskurzijo za kmetije in kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi, maja pa ekskurzijo za vinogradnike, ki načrtujejo skupno trženje vin z območja Dežele celjske. V juliju načrtujemo še eno strokovno ekskurzijo za ponudnike v Avstrijo, kjer si bomo ogledali ponudbo in trženje turističnih kmetij in kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi.

Vse aktivnosti, ki jih LAS izvaja z namenom animacije območja, imajo skupen cilj, to je spodbuditi zainteresirane prebivalce območja, da s pomočjo novih znanj in idej pričnejo kreativno razmišljati in ustvarjati tržno ponudbo na območju. Na LAS menimo, da je koncept lokalne oskrbe, ki ga mnogi povezujejo le z lokalno pridelavo hrane, lahko mnogo več. Lokalna oskrba namreč lahko določenemu območju zagotavlja izrabo lokalnih naravnih virov na področju storitev, energetske oskrbe, oskrbe s hrano in podobno. Takšen način uporabe in prodaje dobrin, ki jih na nekem območju imamo, zmanjša dolge transportne poti in predstavlja neposreden pretok finančnih sredstev od ponudnika do potrošnika brez vmesnih posrednikov.

Osnova, da takšen koncept v nekem okolju deluje, je razumevanje tako na strani ponudnikov kot potrošnikov. Ponudniki morajo z znanjem poskrbeti, da so njihovi pridelki, izdelki in storitve vrhunske kakovosti, saj bodo le tako našli kupce zanje. Potrošniki pa moramo poznati tovrstno ponudbo in vedeti, katere so prednosti nakupa lokalnih izdelkov in pridelkov. LAS Raznolikost podeželja načrtuje v jesenskem času predstavitev izvedenih operacij, na katero bomo povabili ponudnike z območja LAS in Savinjske regije. Na ta način želimo naše delovanje in ponudbo območja predstaviti prebivalcem in obiskovalcem območja.

 

VIR:VOJNIK.SI(Lea Sreš)


X