Poziv za sodelovanje pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Vrtec Zreče, Savinjska regija

Spoštovani, 
 

Občina Zreče, Savinjska regija, je pričela postopek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vrtec Zreče (del MOEUP UN 1/054 in del MOEUP UN 1/058).

 

Prenova obstoječega objekta Vrtca Zreče predvideva naslednje posege:

  • izgradnja prizidka z novo kuhinjo na severni strani objekta,
  • izgradnja novega stopnišča za povezavo z obstoječimi kletnimi prostori ter izvedba novega dostopa v obstoječo telovadnico,
  • rekonstrukcija obstoječih prostorov kuhinje ter preureditev obstoječih pisarn,
  • širitev obstoječega vhoda v vrtec na vzhodni strani,
  • izvedba novega osrednjega prostora s povezovalnim hodnikom,
  • rekonstrukcija in preureditev obstoječega hodnika s sanitarijami,
  • ureditev nove igralnice,
  • ureditev novega glavnega vhoda ter območja pred njim.

 

Obstoječemu objektu Vrtec Zreče se dodata dva prizidka. Na severni strani se na stiku dveh traktov umesti nova kuhinja, ki obsega ca 115 m2 neto tlorisne površine, na južni strani pa je na sedanjih zunanjih igralnih površinah predvidena izgradnja novega osrednjega/večnamenskega prostora, ki se na obstoječi objekt naveže preko novega hodnika. V sklopu dozidave se uredi tudi nov, razširjen glavni vhod za vrtec.

  
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) določa, da Občina pri oblikovanju izhodišč za pripravo prostorskih aktov oz. njihovih sprememb in dopolnitev zagotovi sodelovanje nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev v prostoru. Zato vas pozivamo, da nam najkasneje do 25.07.2019 posredujete morebitne predloge in pripombe na predlog izhodišč oziroma na načrtovane prostorske ureditve. Gradivo prilagamo v priponki, prav tako je gradivo dostopno na spletni strani Občine Zreče (povezava: https://www.zrece.si/objava/203288). 
 

Hkrati vas obveščamo, da boste v nadaljnjem postopku priprave sprememb in dopolnitev predmetnega ureditvenega načrta, skladno z ZUreP-2, pozvani še za izdajo mnenj na prostorski akt. 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

 

VIR:ZRECE.SI