OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Pričetek del sanacije plazu in vozišča na cesti Pristavica – Kamence, Rogaška Slatina, Savinjska regija

V začetku meseca novembra je izbrani izvajalec del pričel z aktivnostmi za izvedbo projekta sanacije plazu in vozišča na cesti Pristavica – Kamence, v naselju Pristavica. V okviru del bo izvedena celovita sanacija plazovitega območja ob navedeni cesti, ki bo v sklopu del tudi rekonstruirana. V sklopu sanacije plazovitega območja je predvidena stabilizacija terena z izvedbo kamnitih zložb in drenažnih reber. Rekonstrukcija ceste bo izvedena v širini 4 m, z obojestransko utrjeno bankino širine 0,75 m. Na celotnem odseku je predvidena ureditev odvodnjavanja meteorne vode in podtalne drenažne vode ter zavarovanje erozijsko izpostavljenih vkopnih brežin.

 

Občina je z naslova ukrepa sofinanciranja z državnimi sredstvi na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč uspela pridobiti sofinancerska sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 100 odstotkov stroškov gradbenih del, sama pa je dolžna zagotoviti sredstva za financiranje davka na dodano vrednost, gradbenega nadzora in ostalih spremljajočih stroškov.

 

Vrednost podpisane pogodbe za gradbena dela z izvajalcem Gradnje Tadina d.o.o. znaša 530.000 EUR vključno z DDV. Rok za zaključek del je 31. 5. 2024.

 

 

 

vir: rogaska-slatina.si