Sodišče EU: Delodajalci morajo evidentirati delovni čas! - savinjska.info

Sodišče EU: Delodajalci morajo evidentirati delovni čas!

Sodišče Evropske Unije je pred kratkim obravnavalo primer, v katerem je presojalo ali je ureditev evidence nadur zadostna. Ena izmed bank v Španiji je namreč vodila le evidenco nadur, ki jih opravijo delavci. Banka je konec meseca delavcem in njihovim zastopnikom sporočila le število opravljenih nadur. Banka ni vodila evidence delovnega časa ločeno posebej za redni delovni čas in posebej za delo preko polnega delovnega časa.

Sodišče EU ugotavlja, da brez sistema, ki omogoča evidentiranje dnevnega delovnega časa, ki ga opravi vsak delavec, ni mogoče objektivno in zanesljivo določiti niti števila opravljenih delovnih ur in njihove časovne razporeditve niti števila nadur. Takšna ureditev v praksi onemogoča, da bi lahko delavci uveljavljali svoje pravice.

Objektivna in zanesljiva določitev števila delovnih ur, opravljenih dnevno in tedensko, je namreč bistvena za to, da se ugotovi:

  1. ali je bil upoštevan najdaljši tedenski delovni čas, ki vključuje nadure,
  2. minimalni dnevni in
  3. tedenski počitek.

Sodišče Evropske Unije v sodbi poudarja pomen temeljne pravice vsakega delavca do omejenega delovnega časa ter dnevnega in tedenskega počitka. Sodišče Evropske unije pravi, da je treba delavca šteti za šibkejšo stranko v delovnem razmerju, tako da je nujno preprečiti, da bi delodajalec omejeval pravice delavcev.

Zato morajo države članice, med njimi tudi Slovenija, zaradi zagotovitve polnega učinka pravic iz Direktive o delovnem času vzpostaviti objektiven, zanesljiv in dostopen sistem, s katerim je mogoče evidentirati dnevni delovni čas, ki ga opravi vsak delavec.

Kot smo že pisali, je v Sloveniji, v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti evidenca o izrabi delovnega časa obvezna.

Preverite ali vodite evidenco o izrabi delovnega časa v skladu z zakonom? Katere evidence potrebuje vsak delodajalec? Kateri podatki se morajo voditi v evidenci? Ali imate vse evidence, pravilnike in ostale akte?

 

VIR:DATA.SI(DATA D.O.O.)