OBČINE SAVINJSKE REGIJESLOVENIJA

Starejši v lastnih domovih potrebujejo pomoč, Vransko, Savinjska regija

Žalec, Savinjska regija, 26. 3. 2019 – RKS – Območno združenje Žalec je 20. marca pripravilo programsko Skupščino. Na njej so potrdili Poročilo o delu za leto 2018, Finančno poročilo 2018, Poročilo nadzornega odbora 2018 in Plan dela 2019. Največ časa so posvetili razpravi o težavah starejših.

Prostovoljci 14-ih krajevnih organizacij Rdečega križa redno obiskujejo starejše osamljene v lastnih domovih in domovih za starejše. Ugotavljajo, da si večina starejših želi še več družbe in da bi čas, ko ne bodo mogli več opravljati osnovnih življenjskih zadev, preživeli doma, poleg tega so domovi za starejše prezasedeni, čakalne vrste pa zelo dolge. Predlogi nekaterih predsednic krajevnih organizacij so bili, da bi se nudila oskrba na domu starejšim, ki ne želijo oditi v domove za starejše, predvsem fizioterapija in družabništvo, izvedbo česar naj bi omogočal Zakon o dolgotrajni oskrbi. Po do sedaj znanih podatkih naj bi ga Vlada sprejela jeseni.

Veliko težav je tudi pri ranljivih skupinah, ki so niso socializirane in zato težko zaposljive. Ne znajo racionalno uporabljati finančnih sredstev, kar jih vodi v še večjo stisko. Rešitve so možne s posebnim t.i. »mehkim pristopom«, ko bi prostovoljci na prijateljski in prijazen način usmerjali socialno šibke z nasveti pri ustrezni porabi denarja.

 

V preteklem letu se je 10-ih krvodajalskih akcij udeležilo 189 novih krvodajalcev, kljub temu, da je udeležba v Žalcu in na Polzeli že nekaj let slabša. Največ krvodajalcev se še vedno odzove na Vranski akciji. Zelo uspešna je bila ekipa prve pomoči OŠ Šempeter, ki je na državnem preverjanju usposobljenosti na Debelem rtiču zasedla 2. mesto. Še vedno so združenje in krajevne organizacije izdatno pomagali socialno ogroženim pri plačilu osnovnih položnic. Razdelili so 32.651 kg hrane 450-im družinam s 1.200 člani in 396-im osebam 5.530 kg oblačil in obutve. Na letovanje na Debeli rtič so odpeljali 25 otrok in 6 starejših. Krajevne organizacije so v okviru redne dejavnosti pripravljale meritve krvnih vrednosti, organizirale srečanja starejših in obiske starejših v lastnih domovih in domovih za starejše; skupaj so jih obiskali 3.150.

V Preboldu je jeseni začel delovati Medgeneracijski center, ki je v kratkem času postal priljubljeno stičišče vseh generacij, različne delavnice je do konca leta obiskalo že 200 Preboldčanov in okoličanov.

 

V letošnjem letu želijo pridobiti še več novih krvodajalcev, spodbuditi ljudi, da bi se udeleževali prikazov temeljnih postopkov oživljanja in darovali organe po smrti; po novem se lahko opredelijo tudi preko elektronskega načina, izjave pa še vedno sprejema tudi žalsko območno združenje RK. Ostale prednostne naloge združenja so še: socializacija ranljivih skupin v družbo, pomoč starejšim v lastnih domovih in vključevanje novih prostovoljcev v organizacijo.

Skupščina RKS – OZ Žalec – FOTO: Darko Naraglav

Podžupan Občine Žalec Roman Virant je dejal, da ga veseli podatek o vključevanju mladih v bogate aktivnosti RK; mladi so navsezadnje tisti, ki bodo nadaljevali delo prostovoljcev v prihodnosti. Takšno organizacijo, ki pomaga ljudem, potrebujemo in Občina Žalec jo bo podpirala še naprej.

Skupščina se je na koncu za prizadevanja na prostovoljskem področju posebej zahvalila Aleksandru Reberšku, ki že več let pomaga socialno ogroženim z različnimi prostovoljskimi projekti, konec leta je v sodelovanju z žalskim območnim združenjem RK uspešno izpeljal akcijo, v kateri so uredili stanovanjsko hišo mami in njeni 6-letni hčerki, trenutno pa sodeluje pri graditvi nove hiše Žanu Kotniku iz Galicije in 3-članski družini iz Vojnika.

VIR:VRANSKO.SI

AVTOR: Rks – Oz Žalec Matjaž Črešnovar

FOTO: Darko Naraglav