SLOVENIJA

Vodenje postopkov z mladoletnimi osebami in njihovo kaznovanje zakon o prekrških prepoveduje, ugotavljanje razlogov za prometno nesrečo pa ne

Glede na javno polemiko o dopustnosti ugotavljanja prisotnosti alkohola pri mladoletnih udeležencih prometnih nesreč želimo jasno izpostaviti, da trenutno veljavna zakonodaja za neposredne udeležence prometne nesreče (ne glede na starost) predpisuje preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje prisotnosti alkohola v organizmu.

Prvi odstavek 107. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa, da sme policist zaradi ugotavljanja, ali ima udeleženec cestnega prometa v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, izvesti preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, neposrednemu udeležencu prometne nesreče pa policist mora odrediti preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola. Preizkus se v teh primerih opravi z namenom evidentiranja vseh okoliščin v prometni nesreči.

Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije: “Res je, da se po prvem odstavku 30. člena Zakona o prekrških proti mladoletni osebi, ki ob storitvi prekrška še ni bila stara 14 let, ne smejo voditi postopki za prekrške in izreči sankcije za prekrške. Hkrati pa drugi odstavek zahteva, da prekrškovni organ o dejanju, ki ima vse znake prekrška in ga stori mladoletna oseba, obvesti osebo, ki je dolžna skrbeti zanj, in kadar je to potrebno glede na naravo in težo dejanja, tudi pristojni organ socialnega varstva. To pa še ne odvezuje policije, da preišče vzroke in odgovorne za povzročitev prometne nesreče, tudi v primerih, ko je povzročitelj ali vključen mladoletna oseba.” Seveda pa je treba v takšnih postopkih upoštevati načela in določila mednarodnih in domačih pravnih aktov o varovanju koristi otroka v postopkih pred državnimi organi.

Vesna Marinko, v. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa: “Pri vsaki prometni nesreči je treba razjasniti okoliščine, ki so pripeljale do nastanka prometne nesreče, ne glede na starost udeležencev. Po raziskavi Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, HBSC, leto 2018, ki jo izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, je v Sloveniji skoraj 15 % 11-letnikov ter kar 40 % 13-letnikov že uživalo alkoholne pijače, približno 5 % pa je bilo že opitih. Pri 15-letnikih jih je kar 70,7 %, pri 17-letnikih pa že 86 % uživalo alkoholne pijače. Ti podatki kažejo, da je uživanje alkohola prisotno že pri mladoletnih osebah, kar lahko vpliva tudi na varnost sodelovanja v prometu, saj se mladoletne osebe pojavljajo kot pešci, kolesarji, vozniki skirojev, mopedov in drugih naprav ter včasih tudi kot vozniki osebnih avtomobilov (brez ustreznih dovoljenj).”

Zgovorni so tudi statistični podatki obravnavanega števila mladoletnih oseb, ki jih zaradi zaužitja alkohola obravnava Univerzitetni klinični center v Ljubljani

Število pregledanih mladoletnih pacientov, ki so ob pregledu v Urgentnem kirurškem bloku imeli diagnosticirano duševno in vedenjsko motnjo zaradi alkohola:

Leto / število pacientov

2014 / 14

2015 / 10

2016 / 14

2017 / 17

2018 / 15

2019* / 16

*Podatki do 17. decembra 2019

Alkohol je žal prepogosto prisoten tudi med mladoletnimi osebami, zato je odkrivanje takih primerov v širšem interesu tako družbe kot tudi prometne varnosti.

 

 

VIR: POLICIJA.SIFOTO: PIXABAY(simbolična fotografija)