OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Vodooskrba v občini Laško kot bistveni dejavnik turizma, zdravja in tudi poselitve na podeželju, Savinjska regija

Po sprejetih strateških dokumentih na področju vodooskrbe, to je Strategiji in programu, ki ju je sprejel Občinski svet v preteklosti, je od približno 13 tisoč prebivalcev v občini še vedno tri tisoč ljudi, ki imajo svojo lastno oskrbo z vodo.

V zadnjih obdobjih so se izvedle novogradnje za območja:

Zg. Rečica in Huda Jama, Pleš, Trojno, del Ojstrega, del Reke, Tevče, Vrh nad Laškim, Žigon, Selo nad Laškim, Dol pri Laškem, Brodnice Lažiše, Škofce, Vodiško, Globoko, Jasenova Raven, Mala Breza, Trobni dol, del Mačkovca, Bukovca, Trnovo, Radoblje, Zabrež, Konc, Brezno, Lahov graben, Jurklošter – šola, Sedraž – javni objekti, Stopce, Male in Velike Grahovše, Šentrupert proti štorski občini, del Jagoč in Brstnika, Bukovje. Obnovil se je vodovod v Sp. Rečici, Kurjem Grabnu, po odsekih pa se obnavlja vodovod Rimske Toplice-Laško, Savinjska regija.

Potrebno je poudariti, da je v današnjih časih še kako pomembno, da ima prebivalstvo kvalitetno pitno vodo za uživanje, osebno higieno in za svoje delovanje. Prav tako se z zdravo pitno vodo širi možnost razvijanja turistične dejavnosti in s tem uresničevanje laške strategije turizma. Prisotnost ustrezne pitne vode pa zagotavlja tudi poseljenost v odročnejših krajih naše lokalne skupnosti.

Trenutno se v občini v zvezi z vodovodom vodijo aktivnosti:

1.) Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Laško in Komunala Laško pripravljata strokovne podlage za državno uredbo o vodovarstvenih območjih na našem območju, podlaga pa je Odlok o zaščiti vodnih virov v občini konec devetdesetih let prejšnjega stoletja in njegove dopolnitve.

 

2.) Na območju Ojstrega, Tovstega, Zahuma in dela Brstnika poteka dokončanje primarnega voda v dolžini 9300 m poimenovanega “Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 2. sklop”. Poleg primarnega omrežja se bo zgradil vodohran 30 m3 v Zahumu, črpališče pod Borovcem in vodohran 25 m3 na Borovcu na koti 705 m, ki bo omogočal širitev vodovodnega omrežja za Zg. Rifengozd in Doblatino.

Sredstva v višini 214.777,82 EUR so bila zagotovljena s strani EU kohezijskega sklada in pripadajoči del Republike Slovenije.

V mesecu oktobru 2022 se je začel graditi sekundarni vod s hišnimi priključki v dolžini 3542 m, ki se bo priključeval na primarni vod na istem območju.     

Dela bodo zaključena v pomladnih mesecih leta 2023, na novo pa se bo priključilo 45 gospodinjstev ali 110 prebivalcev.

Na tem območju se poleg vodovodnega omrežja gradijo tudi elektro vodi, obnavlja lokalna cesta ter polagajo mikro cevi podjetja RUNE za bodočo optiko.  

LP1

LP2           

3.) Na območju severno od Brstniškega potoka do meje z Mestno občino Celje (Sp. Rifengozd, Zg. Rifengozd, del Brstnika, Doblatina) potekajo aktivnosti projektiranja in odkupov zemljišč za primarni vodovod dolžine 15 km, ki bo omogočil javno vodovodno omrežje in zdravo kvalitetno vodo 150 prebivalcem tega območja. Predvidevamo, da bodo projekti zgotovljeni v letu 2023 in podana vloga na UE Laško za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Gradbena dovoljenja so sicer osnova in pogoj za pridobitev EU sredstev.

 

4.) V letošnjem letu smo nadaljevali z obnovo vodovoda Rimske Toplice-Laško na odseku Kačič-Drame. Podpisana je pogodba za obnovo vodovoda na odseku Drame-Petek, ki se bo vršila sočasno z izvedbo ostale infrastrukture in kanalizacije na območju vzhodnega dela Strmce. 

 

5.) Idejne zasnove vodovoda dela Požnice, Padeža, Reke, Ojstra, Šempetra, Olešč in Male Breze se zaključujejo po hidravlični plati, saj je teren razgiban in terja črpališča in tudi razbremenitve z objekti. Z realizacijo tega projekta bo zdravo pitno vodo imelo novih 70 gospodinjstev ali 180 oseb.

                                                                                                     

6.) V mesecu novembru se bo pričela izgradnja vodohrana 30 m3 v Sedražu, ki je osnova za nadaljnjo obnovo vodovodnega omrežja, za katerega že imamo podpisane služnostne pogodbe z lastniki zemljišč.

 

7.) Za področje Jepihovca pod Kopitnikom se pripravlja sistem priprave dodatnih ustreznih količin pitne vode, z ultrafiltracijo. Tako bo v širši vodovodni sistem možno dati dodatnih 15 l/s, ki bo zagotavljal dolgoročno stabilno preskrbo prebivalcev občine.   

 

8.) Na območju Požnice se je zgradil nov javni vodovod, ki se priključuje na vodni vir iz občine Štore in je v upravljanju celjskega podjetja VO-KA. Vodovod je gradilo Javno podjetje Komunala Laško, nanj bodo na novo priključena štiri gospodinjstva in Izletniška kmetija Šolinc.    

 

9.) V občini v obdobju petih let izvajamo zamenjavo starih vodomerov z novimi, ki bodo omogočili digitalno odčitavanje na daljavo.

 

10.) Na območju Treh Studencev nad Jurkloštrom izvajamo posodobitev črpališča Globočaj, tako da bo možno sprotno spremljanje stanja delovanja.

 

VIR: LASKO.SI