Zbrani predlogi participativnega propračuna, Slovenske Konjice, Savinjska regija

V Občini Slovenske Konjice, Savinjska regija, smo v letošnjem letu pristopili k izvedbi postopkov za participativni proračun v letih 2020, 2021 in 2022. Do zaključka roka za sprejem pobud in predlogov občanov smo dobili preko 70 vlog. Nekaj izmed njih fizično, večino pa v elektronski obliki. Predlogi se največ nanašajo na ureditev športnih površin (nove in tudi obnovitev obstoječih), novi pasji park, več predlogov je tudi za urbano opremo (klopi, pitniki …), dodatne ekološke otoke. Predlagali ste postavitev dodatnih igral in igral za invalide, ukrepe za večjo prometno varnost in umiritev hitrosti, več parkovnih površin ter površin za vrtove. Dali ste tudi pobudo za določene izobraževalne programe in prireditve; tematske in kolesarske poti ter njihovo označevanje in parkirne prostore.

Predlogi in pobude občanov Občine Slovenske Konjice se nanašajo na različne krajevne skupnosti, največ pa na Slovenske Konjice, Loče, Bezino, Dražo vas, Polene in Žiče. Vse predloge bomo pregledali, ustrezno evidentirali in pozvali predlagatelje k dopolnitvam,  če bodo potrebne. Nato bomo predloge v okviru komisije, skladno s postavljenimi kriteriji, če sodijo v našo pristojnost in niso že zajeti v rednem delu proračuna, pregledali. Seveda bomo vse informacije pripravili na ustrezen način, da bo delo komisije lažje. Nato sledi finančna ocena, ki je večina predlogov nima. V jeseni bo na vrsti glasovanje.

S participativnim proračunom imate občanke in občani priložnost predlagati nekaj, kar si želite, da bi se v naši občini uresničilo. S svojimi predlogi se lahko kot posameznik aktivno vključite v razvoj skupnosti, saj sami najbolj veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno. V Slovenskih Konjicah, Ločah in Tepanju smo že izvedli delavnice, na katerih je bil predstavljen participativni proračun, merila za izbor predlogov in pobud in sam postopek oddaje predlogov ter glasovanja o predlogih. Vsem predlagateljem se zahvaljujemo za podane predloge in sodelovanje pri participativnem proračunu.

 

VIR:SLOVENSKEKONJICE.SI