OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Župani vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline podpisali pogodbe v projektu Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop

V sejni dvorani Občine Žalec, Savinjska regija, so danes podpisali pogodbo z izvajalci del v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop, v katerem sodeluje vseh šest občin Spodnje Savinjske doline – Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Projekt vključuje gradnjo novega vodooskrbnega sistema in rekonstrukcijo obstoječega sistema na več lokacijah v dolini. V okviru projekta bodo občine Spodnje Savinjske doline zgradile skoraj 11 kilometrov novega vodovodnega omrežja, obnovile skoraj 2 kilometra obstoječega vodovodnega omrežja, zgradile 2 nova vodohrana, prizidale 1 črpališče in obnovile 2 črpališči. Projekt je skupaj težak skoraj 3,6 milijona evrov (brez DDV), projekt pa bosta sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
 

Občine Spodnje Savinjske doline želijo s projektom zagotoviti dolgoročno primernost vodnih virov po količini in kakovosti, prav tako pa njihovo gospodarno in varno rabo. Glavna cilja projekta sta zagotavljanje boljše oskrbe z vodo dodatnemu številu prebivalcev in povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode. Specifični cilji so še zamenjava zdravstveno neustreznih salonitnih cevi s cevmi iz nodularne litine, zmanjševanje vodnih izgub, sanacija in aktivna zaščita vodnih virov, vzpostavitev ustreznega sistema za spremljanje kakovosti pitne vode, varstvo vodnih virov, izboljšanje življenjskih pogojev, zdravstvenega stanja prebivalcev in kakovosti življenja na vključenem področju, zmanjšanje pritiskov na naravno okolje, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma) in izboljšanje pogojev za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v Savinjski regiji. Zmanjševanje vodnih izgub in zagotavljanje rezervnih vodnih virov za javne vodovode sta končna cilja.

Kar 14.807 prebivalcem od skupaj 42.984 prebivalcev Spodnje Savinjske doline (podatek na dan 1.1.2020, Vir: SURS), torej približno tretjini prebivalcev doline, bodo s projektom omogočili varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode, 136 prebivalcev doline pa bo imelo boljšo oskrbo s pitno vodo.

Projekt je vključen v Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije, ki sta ga sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojni svet Savinjske razvojne regije. Občine Spodnje Savinjske doline vstopajo v projekt kot partnerice in upravičenke do sofinanciranja s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada, nosilna upravičenka in vodilna partnerica pa je v skladu z medobčinskim sporazumom Občina Žalec.

Vrednost projekta in pogodbe z izvajalci

Projekt brez davka je težak skoraj 3,6 milijona evrov, natančno pa 3.594.196,88 evrov, pri čemer levji delež 3.528.766,38 evrov znašajo pogodbe z izvajalci gradbenih del, le 65.430,50 evra pa skupaj administrativno vodenje, nadzor, vodenje in koordinacija, varstvo pri delu in promocija ter obveščanje o projektu.

Na razpisu za gradbena dela sta bila najugodnejša dva ponudnika, in sicer za podsklop 1 (primarni vodovod Tabor – Braslovče – Prebold) v vrednosti 366.848,99 evra in 3 (vodovod Grmovje – Železno – Hramše) v vrednosti 1.362.935,83 evrov podjetje Gratel iz Kranja s partnerjem podjetjem Vodotehnik iz Vrbja pri Žalcu, za podsklop 2 (primarni vodovod Zaplanina – Ločica – Vransko) v vrednosti 1.798.981,56 evrov pa podjetje Nivig iz Šoštanja. Skupna vrednost obeh pogodb podjetja Gratel s partnerjem Vodotehnikom je 1.729.784,82 evrov.

Pogodbe z izvajalci gradbenih del so podpisali župani občin Spodnje Savinjske doline, Tomaž Žohar (Braslovče), Jože Kužnik (Polzela), Vinko Debelak (Prebold), Franc Sušnik (Vransko), Marko Semprimožnik (Tabor) in Janko Kos (Žalec) ter predstavnika izvajalcev, Aleksander Schara iz podjetja Gratel in Luka Petrak iz podjetja Nivig.
Projekt Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop bosta v vrednosti 73 odstotkov sofinancirala EU iz sredstev Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Dela bodo zaključila predvidoma v letu 2023, začela pa so se z uvedbo gradbenih izvajalcev v delo po današnjem podpisu pogodb. Odgovorni vodja projekta, ki ga je imenovala Občina Žalec kot vodilna občina projekta, je Aleksander Žolnir. Vodenje in koordinacija projekta bo v rokah JKP Žalec (odgovorni osebi Igor Glušič, v. d. direktorja in Vladimir Povše), administrativno vodenje pa v rokah Razvojne agencije Savinja (odgovorna oseba Stojan Praprotnik).

VIR: ZALEC.SIFOTO: Tone Tavčar