Delo na črno – FURS v letu 2019 izrekel za 5,8 milijona EUR glob! - savinjska.info

Delo na črno – FURS v letu 2019 izrekel za 5,8 milijona EUR glob!

Delo na črno in zaposlovanje na črno natančneje opredeljuje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. FURS je lani izvedel kontrolo pri 11.982 subjektih. V 22,3% primerih so bile odkrite kršitve, izrečene pa so bile globe v skupni višini 5,8 milijona EUR.

V kateri delavnosti je največ primerov zaposlovanja in dela na črno?

Kot posebej problematični dejavnosti sta bili v letu 2019 izpostavljeni naslednji dejavnosti:

 • prevozi potnikov z osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno posebej težavno;
 • zasebni vrtci in opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;

Inšpektorji so preverjali tudi morebitno delo na črno v primeru osebnega dopolnilnega dela!

Delo na črno so preverjali inšpektorji tudi pri osebah, ki imajo registrirano osebno dopolnilno delo.  Te osebe so v letu 2019 ustvarile skupaj 2,7 milijona EUR prihodkov. Za osebno dopolnilno delo je bilo izdanih 20.733 vrednotnic.

Kaj je delo na črno?

Za delo na črno, kot ga določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno gre v naslednjih primerih:


 • če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima določene v ustanovitvenem aktu ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti;
 • če samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v ustrezen register ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev zanjo;
 • če pravna oseba ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi za opravljanje te dejavnosti;
 • če posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali priglašen kot to določa zakonodaja;
 • če tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v RS brez registrirane podružnice ali dovoljenja;
 • če tuja pravna oseba, s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ne opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu.

Sosedska in sorodstvena pomoč ni delo na črno!

Sosedska in sorodstvena pomoč nista delo na črno. Zakon namreč dovoljuje medsosedsko pomoč, če se ta opravlja brez plačila ali brez druge materialne koristi. Prav tako delo na črni ni brezplačna pomoč pri delu na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah ter nujno delo. Za nujno delo se štejejo dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih nesreč in drugih nesreč ali odstranjevanju posledic naravnih in drugih nesreč. Pri njem lahko sodelujejo tudi podjetja oziroma samozaposlene osebe.

Vendar pa vas lahko doleti globa za delo na črno oziroma zaposlovanje na črno, če imate registrirano na primer gostinsko dejavnost.  V okviru sosedske pomoči vam namreč sosed ne more brezplačno pomagati. Za sorodstveno pomoč pa šteje vsako delo, ki se opravlja v okviru oseb v sorodu brezplačno, torej poleg dela v lastni režiji tudi druga dela in storitve.

Zaposlovanje na črno

Za zaposlovanje na črno gre v naslednjih primerih:

 • če delodajalec, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, s posameznikom ne sklene pogodbe o zaposlitvi in ga ne prijavi v obvezna socialna zavarovanja ali ga iz njih med trajanjem dela odjavi;
 • če delodajalec s posameznikom ne sklene niti nobene druge pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo;
 • če delodajalec z upokojencem ne sklene pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela;
 • če delodajalec ne uredi dela dijaka ali študenta v skladu z zakonodajo;
 • zaposli tujca v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev;
 • če pravna oseba ali podjetnik nezakonito zaposli državljana tretje države;
 • kadar posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na črno.

 

VIR: DATA.SI