OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Evropska sredstva za varnejšo cesto na Celjski grad, šolsko pot na Skalni kleti in Popovičevo ulico, Celje, Savinjska regija

Mestna občina Celje uspešna s prijavo projekta Celostne teritorialne naložbe (CTN)
 
Celje, 5. april 2024 – Projekt »Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet«, ki smo ga prijavili za evropsko sofinanciranje v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN), je bil uvrščen na seznam izbranih operacij Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki kot prvostopenjski organ odloča o izbiri prijavljenih projektov. S tem projektom bomo ob uspešni nadaljnji prijavi projekta pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo uredili varnejšo pot do gradu za pešce in kolesarje, varnejšo šolsko pot na območju Skalne kleti in obnovili del Popovičeve ulice. 

nova Grafika Cesta na grad in varna olska pot Skalna klet

Projekt »Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet« predvideva gradbene posege in ureditve na treh cestnih odsekih. 

 
Prvi vključuje izgradnjo pločnika za varno šolsko pot na levem bregu Voglajne, ob lokalni cesti na Skalni kleti. Pločnik v dolžini 435 metrov in širini 1,6 metra bo v večjem delu urejen ob zahodnem robu ceste, ob visokovodnem nasipu Voglajne. Ob tem je predvidena zamenjava vodovoda, izgradnja meteorne kanalizacije in nova javna razsvetljava. 
 
Drugi ureditveni odsek predvideva izgradnjo pločnika ob Cesti na grad v dolžini 1,4 kilometra in širini 1,6 metra. Ob trasi je zaradi ozkega cestišča in strmih brežin načrtovana ureditev kamnite zložbe oziroma opornih zidov, preplastitev cestišča, zaris obojestranske kolesarske steze na cestišču in postavitev cestne razsvetljave. Na to območje bo umeščeno še razgledišče z ustrezno oblikovano urbano opremo, ki bo skladna z že izvedenimi ureditvami na Celjskem gradu. 
 
Rekonstrukcija Popovičeve ceste obsega del trase v dolžini približno 440 metrov, od odcepa za pokopališče do križišča s Cesto na grad. Zgrajeni bodo novo vozišče širine 5,5 metra, enostranski pločnik v večinskem delu trase širine 1,6 metra ter na strmejših brežinah oporni oziroma parapetni zidovi. Poleg tega bo postavljena še nova javna razsvetljava in urejeno odvodnjavanje meteornih vod. 
 
Vrednost projekta je ocenjena na 4,4 milijona evrov, sofinanciranje CTN pa znaša 2,7 mio. evrov, od tega 2,3 mio. evrov sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 0,4 mio evrov državnih sredstev (RS). Približno 1,7 milijona evrov bo Mestna občina Celje za projekt zagotovila iz občinskega proračuna. 
 
Projekt je bil izbran skupaj še s 16 projekti, ki so jih slovenske mestne občine prijavile za evropsko sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti. Skupna vrednost teh operacij znaša 85,3 milijona evrov. Projekti, vključeni na seznam izbranih operacij, lahko nadaljujejo postopek pri ministrskih posredniških telesih (2. faza) in so, ob izpolnjevanju vseh pogojev, upravičeni do sofinanciranja. Odločitve o podpori bodo izdane najkasneje do konca letošnjega leta.
 
Za uresničitev projekta trenutno pripravljamo projektno in investicijsko dokumentacijo in sklepamo pogodbe za odkupe manjkajočih zemljišč. Začetek gradnje je predviden v prihodnjem letu, zaključek projekta pa v letu 2027.          
 
Mestna občina Celje je sicer lani na prva povabila v sklopu mehanizma CTN, iz katerega bo Celju v novi finančni perspektivi skupno pripadlo približno 13 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, uspešno prijavila še dva projekta: obnovo Kajuhovega doma (Center urbanega dogajanja v programskem sklopu Urbana prenova, vrednost projekta 3,98 milijona evrov) in revitalizacijo dela Medloga in Škapinove ulice (programski sklop Zelena infrastruktura, vrednost projekta 1,27 milijona evrov). 

 

 

vir: moc.celje.si