Novosti, ki jih ne smete spregledati imetniki orožja in orožnih listin

Novela Zakona o orožju, ki je začela veljati 14. avgusta 2021, prinaša vrsto novosti za imetnike orožja in orožnih listin pri kategorizaciji orožja, onesposobljenem orožju, zbiranju, posojanju in dajanju orožja v uporabo, omogoča pa tudi legalizacijo orožja. Novela med drugim v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o nadzoru nabave in posedovanja orožja.

Na območju Upravne enote Žalec je 822 fizičnih oseb, ki posedujejo orožje. Prijavljenega orožja je 2774 kosov, od tega za ljubiteljsko dejavnost 2749 in 25 za profesionalno dejavnost. Skoraj polovica registriranega orožja za civilno rabo je lovskega. Prijavljenih je 1326 kosov, orožni list ima 321 lovcev. Beležimo tudi 16 oseb, ki so zbiratelji orožja, skupaj posedujejo 222 kosov orožja.

Upravne enote smo dolžne preverjati v skladu z novelo zakona v obdobju vsakih pet let, ali imetniki orožnih listin izpolnjujejo določene pogoje (zadržki javnega reda in zanesljivost). Izhajajoč iz zgoraj navedenih podatkov o registriranem orožju na območju Upravne enote Žalec, bomo za več kot 800 oseb, ki imajo orožje, preverjali, ali še izpolnjujejo zakonske pogoje za posedovanja le tega. Pogoje bomo preverjali tako za posameznike, imetnike orožnih listin, kot tudi za odgovorne osebe, imetnikov orožnega posestnega lista in dovoljenja za zbiranje ter imetnike priglasitvenega lista. V primerih, ko bomo ugotovili, da lastnik več ne izpolnjuje pogojev, bomo dolžni uvesti postopek odvzema orožja.

Nove kategorizacije orožja

Z novelo zakona se določeno orožje seli med kategorijami, med drugim nekatere vrste orožja iz kategorije B prehajajo v kategorijo A (6. a, 7. ali 8. a), ki sodi med prepovedano orožje. Pod določenimi pogoji je le-to dovoljeno izjemoma, na primer za športne strelce, ki imajo upravičen razlog.

Imetniki orožnih listin morajo tako za orožje, ki z novelo prehaja v drugo kategorijo, pri pristojni upravni enoti vložiti vlogo za novo razvrstitev orožja. To morajo storiti v roku petih let od uveljavitve novele. Poleg tega morajo lastniki na upravni enoti predložiti orožno listino, da le-ta vanjo in v evidence orožja vpiše spremembo kategorije. Ne glede na petletni rok pa morajo lastniki orožje prekategorizirati pred dajanjem orožja na trg (npr. prodaja) ali pred prenosom v drugo državo članico EU oziroma tretjo državo. V času do prekategorizacije lahko imetnik orožje prenaša, nosi in uporablja (seveda v skladu z izdano orožno listino).

Prekategorizacija orožja lastnikom orožja ne prinaša dodatnih stroškov (upravna taksa se ne plača), za neizpolnitev navedene obveznosti pa lastniki tvegajo plačilo globe v znesku od 500 do 1500 evrov.

Onesposobljeno orožje je potrebno prijaviti

Lastnik orožja, ki ga želi onesposobiti, izroči le-tega puškarju. Puškar orožje onesposobi, nakar na Ministrstvu za notranje zadeve pridobi potrdilo o onesposobitvi orožja, ki ga skupaj z orožjem vrne lastniku orožja. Ker nova kategorizacija orožja uvršča onesposobljeno orožje v kategorijo C, se to šteje za orožje, ki ga mora lastnik na pristojni upravni enoti prijaviti. Upravna enota imetniku tovrstnega orožja izda potrdilo o prijavi orožja.

 

Tudi lastniki onesposobljenega orožja, ki jim je bilo potrdilo o onesposobitvi izdano v času od 8. 4. 2016 pa do uveljavitvijo novele zakona, morajo to orožje preden ga prenašajo ali odsvojijo, najkasneje pa v petih letih od uveljavitve novele, prijaviti pri pristojni upravni enoti. V primeru, da pa je bilo orožje onesposobljeno pred 8. 4. 2016 (komisija pri ministrstvu je izdala certifikat in ne potrdilo), lastnik orožja pa želi to orožje prenašati ali odsvojiti, mora pred tem orožje dati v onesposobitev puškarju in ga nato prijaviti pri upravni enoti. Onesposobljeno orožje se lahko odsvoji osebi, ki nima dovoljenja za nabavo orožja. Imetnik onesposobljenega orožja pa mora o odsvojitvi le tega obvestiti upravno enoto v osmih dneh.

Predelano orožje je treba označiti z enotno oznako

Prav tako morajo osebe, ki imajo v posesti orožje, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje, to orožje najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve novele zakona oziroma pred dajanjem na trg označiti z jasno, trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma označevanju strelnega orožja in streliva.

Ponovno je možna legalizacija orožja

Novela zakona v roku treh mesecev od njegove uveljavitve omogoča imetnikom orožja brez orožne listine,da le-tega legalizirajoImetnik na pristojni upravni enoti vloži vlogo za pridobitev orožne listine. Upravna enota bo izdala ustrezno listino pod določenimi pogoji (če orožje ne izvira iz kaznivega dejanja in je imetnik dopolnil 18 let, zanj ne obstajajo zadržki javnega reda, je zanesljiv, predloži potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu ter je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem).

Več kosov varnostnega orožja

Posamezniki, ki imajo v orožnem listu že registrirano varnostno orožje, lahko posedujejo več kosov tovrstnega orožja, kot to velja za športno in lovsko orožje. Pred novelo zakona je posameznik lahko posedoval le en kos varnostnega orožja.

Zbiranje orožja je razširjeno

Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko poleg orožja kategorij B, C in D zbirajo tudi orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A. Izjemoma lahko zbirajo tudi hladno orožje in drugo kratkocevno ali dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje iz kategorije A, ne glede na to, ali se še izdeluje, ali ga uporabljajo obrambne sile ali policija, če je uvrščeno na seznam orožja, ki ga je dovoljeno zbirati.

Razstavljanje orožja je lahko javno

Ena izmed novosti je tudi, da osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko javno razstavljajo orožje v ustreznih prostorih.

Posojanje orožja in dajanje v uporabo

Glede posojanja orožja novela jasneje določa, kakšno orožje in strelivo se lahko posoja (na primer lovca z orožnim listom za lov si lahko med seboj posojata lovsko orožje) ter časovno omejitev posojanja orožja na največ 30 dni. Sprememba zakona omogoča dajanje v uporabo varnostnega orožja pod neposrednim nadzorom lastnika tega orožja, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču. Članu strelske organizacije lahko da v uporabo orožje tudi njegov športni strelski mentor, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču.

Za dodatne informacije nas pokličite na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

 

VIR: UE ŽALEC – FOTO: simbolična fotografija