Plačilo turistične in promocijske takse na območju občine Braslovče od 1. maja dalje, Savinjska regija

Vse lastnike nastanitvenih obratov na območju občine Braslovče, Savinjska regija, obveščamo, da od 1. 5. 2019 začne veljati Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Braslovče. 
 
Turistična in promocijska taksa skupaj bosta znašali 1,50 EUR za nočitev na osebo. Zavezanci so zbrano turistično in promocijsko takso dolžni nakazati na podračun Občine Braslovče št. SI56 0135 1845 0000 047 do vsakega 25. v mesecu za pretekli mesec. 
 
Zavezance tudi opozarjamo, da pri zaračunavanju turistične in promocijske takse upoštevajo oprostitve, ki so navedene v 5. členu odloka, po katerem so plačila turistične in promocijske takse oproščeni: 
–    otroci do sedmega leta starosti,
–    osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
–    osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
–    otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
–    učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
–    osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
–    osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
–    pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
–    osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
–    tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
–    osebe od 7. do 18. leta starosti,
–    osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

V primeru morebitnih nejasnosti lahko pokličete na tel.: 03 703 84 12.