Poškodba pri delu in zakonodaja, ki jo opredeljuje - savinjska.info

Poškodba pri delu in zakonodaja, ki jo opredeljuje

Poškodba pri delu in zakonodaja, je lahko prava zagonetka. Poškodba pri delu je razlog za bolniško odsotnost z dela, je pa lahko tudi razlog za odškodninske zahtevke nasproti delodajalcem.

Poškodba pri delu je pravni institut, ki ga poleg ZDR-1, opredeljuje še druga zakonodaja. Slednje so mišljeni predvsem ZPIZ-2ZVZD-1, ZZZS ter Obligacijski zakonik (OZ). Ne smemo pa pozabiti tudi na sodno prakso, predvsem glede odškodninskih zahtevkov. V nadaljevanju članka predstavljamo kakšno »vlogo igra«, v povezavi s tem pravnim institutom, vsak od navedenih zakonov.

Poškodba pri delu in zakonodaja z vidika ZDR-1

ZDR-1 določa odškodninsko odgovornost delodajalca. Ta je podana, če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom. V slednjem primeru mu jo mora delodajalec povrniti po splošnih pravilih civilnega prava (določbe OZ).

Poškodba pri delu in zakonodaja z vidika OZ

Po določbah OZ se presoja, ali je za škodo, ki jo utrpi delavec, sploh podana delodajalčeva odškodninska odgovornost. Presoja se, ali gre morda za deljeno odgovornost? Za kakšno obliko njegove odgovornosti gre – subjektivno (krivdno) odgovornost ali objektivno odgovornost (v primeru dela z nevarno stvarjo ali pri nevarni dejavnosti)? Presoja se do kakšne višine je delavec upravičen.z vidika ZVZD-1

ZVZD-1 določa, da je obveznost delodajalca iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni odvisna od ravni varnosti in zdravja pri delu. V kolikor delodajalec ne poskrbi za varnost, je podana delodajalčeva odgovornost za nezgodo in posledična odškodninska odgovornost. ZVZD-1 določa tudi, da mora delodajalec poškodbo pri delu takoj prijaviti Inšpektoratu za delo (prijava na R8 obrazec).

Poškodba pri delu in zakonodaja z vidika ZPIZ-2

ZPIZ-2 definira poškodbo pri delu. Pri tem pa bi predvsem izpostavili, da se za poškodbo pri delu šteje le, če jo zavarovanec utrpi na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter, če jo utrpi zavarovanec na službeni poti.

Poškodba pri delu in zakonodaja z vidika ZZZS

Za poškodbo pri delu je delodajalec primoran plačati nadomestilo za plačo v času bolniškega staleža iz lastnih sredstev za prvih trideset dni odsotnosti delavca. Če je delavec z dela odsoten več kot trideset dni, nadomestilo za plačo krije zdravstveno zavarovanje.

Poškodba pri delu in zakonodaja, ki jo opredeljuje, sta tako močno prepleteni.

 

VIR: DATA.SI