OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Pričetek izgradnje sekundarne kanalizacije na Mizarski ulici, Slovenske Konjice, Savinjska regija

Izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje« se nadaljuje. V ponedeljek, 13. marca, pričenjamo z izgradnjo sekundarne kanalizacije na območju Mizarske ulice.

Prva dela so se začela že maja 2021. V Sklopu III se je delalo v naseljih Dobrava pri Konjicah, Gabrovlje, Škalce, Slovenske Konjice – LBK. Nadaljevala so se v okviru sklopa II  v naseljih Polene, Preloge pri Konjicah, Spodnje Preloge in Zgornja Pristava. Na vrsti sta bila še sklop I v naseljih Bezina, Vešenik, Gabrovnik in Brdo ter sklop IV v naselju Slovenske Konjice.

Trase izgradnje so razvidne iz priloge. Dela bodo zaključena do predvidoma 15. maja. O zaporah cest bomo obveščali sproti, prosimo pa vas za razumevanje in strpnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj 1 »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

 

vir: slovenskekonjice.si