OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Priključevanje objektov na javno kanalizacijo in plačilo komunalnega prispevka, Štore, Savinjska regija

Občina Štore je dogradila manjkajoči kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Štore, in sicer v delih naselij Draga, Prožinska vas (Opoka), spodnjih Štor ter Lipe in Pečovja.

Podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., ki je v naši občini izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod in med drugim upravlja z javnim kanalizacijskim omrežjem, bo vsem lastnikom objektov, ki so predvideni za priključitev na kanalizacijsko omrežje, poslalo obvestilo z natančnimi pogoji in navodili za priključitev.

Izvedba kanalizacijskega priključka od objekta do točke priključitve na javni kanal je strošek lastnika objekta in je po izvedbi tudi njegova last. Lastnik objekta mora na podlagi 16. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.

Občina Štore mora za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje vsem zavezancem po uradni dolžnosti izdati tudi Odločbo o odmeri komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Štore. Pred izdajo odločbe bodo vsi zavezanci prejeli informativni izračun komunalnega prispevka in obrazložitev.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), ki se je začel uporabljati 1. junija 2022, je namreč določil, da upravljavec infrastrukture, to je Vodovod – kanalizacija, d.o.o., pod grožnjo kazenskih sankcij, ne sme priključiti nobenega objekta na novo infrastrukturo brez predložitve potrdila o plačanem komunalnem prispevku.

 

Sprejeti odlok upošteva pretekla vlaganja v individualno infrastrukturo, na podlagi česar se lahko zavezancem zniža plačilo komunalnega prispevka, kot bi ga plačali sicer.

Višji odstotek priznanja preteklih vlaganj v kanalizacijo, to je 75-odstotno znižanje, se bo priznalo zavezancem, ki se bodo na javni kanalizacijski sistem priključili do 31. 1. 2024. Po preteku tega datuma se bo upoštevalo znižanje v tej višini le, če bodo lastniki svoje objekte priključili v obdobju enega leta po pridobitvi te možnosti. Če bodo te objekte priključili po preteku enega leta od pridobitve možnosti priključitve, bo zavezancu priznano 50–odstotno znižanje.

Pri izračunu komunalnega prispevka se upošteva podatek o bruto tlorisni površini objekta, površina zemljišča pod stavbo in namembnost objekta. Občani bodo imeli tudi možnost obročnega plačila komunalnega prispevka.

Na javni kanalizacijski sistem se lahko priključijo le legalno zgrajeni objekti (pridobljeno gradbeno ali uporabno dovoljenje).

 

Zgoraj opisani sistem plačevanja komunalnega prispevka bo v prihodnje veljal tudi za priključevanje objektov na vodovodno omrežje, kadar se bo v naselju ali delu naselja zgradil nov vodovod. Za območja, na katerih bo občina prevzela v upravljanje obstoječe vaške vodovodne sisteme, pa se za obstoječe objekte, ki so že priključeni na vaški vodovod, komunalni prispevek ne bo odmerjal.

 

Glede na zgoraj navedeno je torej postopek priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje sledeč:

  1. Podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. posreduje lastniku objekta, ki se nahaja na območju z novo opremljeno kanalizacijo, poziv k priključitvi.
  2. Občina zavezancem posreduje informativni izračun odmere komunalnega prispevka in po uskladitvi z lastnikom tudi odločbo o odmeri plačila komunalnega prispevka z možnostjo obročnega plačila. Po plačilu oz. sklenjenem dogovoru občina izda potrdilo o plačanem komunalnem prispevku.
  3. Lastnik objekta pošlje podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o., vlogo za priključitev na javno kanalizacijo. Obrazec in navodila, kako se izvede kanalizacijski priključek, so dostopni na spletni strani: https://www.vo-ka-celje.si/sl/obrazci-98
  4. Na podlagi prejete vloge se lastniku izda dovoljenje za priklop na javno kanalizacijsko omrežje, v katerem so opredeljeni tehnični pogoji priključitve na javno kanalizacijo.
  5. Na podlagi izdanega dovoljenja občan pod nadzorom podjetja Vodovod – kanalizacija, d.o.o., izvede priključek na javno kanalizacijo.

 

vir: store.si