OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v Lokah, Mozirje, Savinjska regija

Občina Mozirje, Savinjska regija, na podlagi sprejetega programa upravljanja stvarnega  premoženja ter sklepa Občinskega sveta Občine Mozirje objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča.

Predmet prodaje in izklicna vrednost: nezazidano stavbno zemljišče, parc. št.: 766/2, k.o. 920-Mozirje, v skupni velikosti 302 m2. Zemljišče se nahaja ob nogometnem igrišču v Lokah pri Mozirju in je po OPN namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov. Izhodiščna cena je 15.100,00 € oziroma 50 €/m2. DDV znaša 22% in ni zajet v ceni. Stroški izvedbe javnega razpisa in sestave pogodbe bremenijo prodajalca. DDV in ostali stroški v vezi vpisa v zemljiško knjigo bremenijo kupca.

Pogoji prodaje:  Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. Nakup po načelu videno–kupljeno. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino za resnost ponudbe v višini  10 % izhodiščne cene (1.510,00 €) na transakcijski račun Občine Mozirje št. 01279-0100018729 pri Uradu za javna plačila Žalec. Varščina se neuspešnim ponudnikom vrne najpozneje v roku 7 dni .

Postopek in kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: O najugodnejšem ponudniku bo odločila Komisija za oceno ponudb. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Odločitev komisije je dokončna.

Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe: Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z oznako »Ponudba za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča v Mozirju – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naslov oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno srede 25.1.2023 do 15.30 ure. Javno odpiranje ponudbe bo isti dan 25. 1. 2023 ob 16. uri, v prostorih Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2. Vsa dodatna pojasnila dobite na tel. 03/839-33-02 ali e-pošti: obcina@mozirje.si.

 

vir: mozirje.si