SLOVENIJA

Razreševanje kreditov v CHF: Poziv poslancem DZ, da podprejo sprejem zakona

Kot piše ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE:

Zveza potrošnikov Slovenije in Evropska potrošniška organizacija BEUC pozivata poslance DZ, da podprejo sprejem zakona , zaščitijo prizadete kreditojemalce in nazaj vzpostavijo zaupanje v finančni sektor in javne inštitucije.

Leta 1998 je začel veljati Zakon o varstvu potrošnikov, za katerega sprejem smo si pri ZPS prizadevali več let in pri njegovem oblikovanju aktivno sodelovali. Že takrat je zakon določal, da ponudniki ne smejo postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni do potrošnika in da so takšni pogoji nični. Zaskrbljujoče je dejstvo, da moramo po več kot 20 letih od sprejetja temeljnega zakona o pravicah potrošnikov in po 15 letih od vstopa v EU ugotoviti, da v Sloveniji obstaja občutno pomanjkanje razumevanja ciljev in vloge varstva potrošnikov. Izredno zaskrbljujoče je, da ta ugotovitev velja za javne inštitucije (to so državna uprava, nadzorniki in sodstvo), torej institucije, ki bi v okviru svojih pristojnosti morale vzpostaviti trden okvir politik in predpisov ter zagotoviti njihovo izvajanje, da bi Slovenija vzpostavila visoko raven varstva potrošnikov ter pravno in socialno državo.

Zaskrbljujoče pomanjkanje razumevanja vloge in ciljev in varstva potrošnikov v Sloveniji Evropska komisija je v svoje programske dokumente že večkrat zapisala nujnost zagotavljanja visoke ravni varstva potrošnikov in vključevanja pravic potrošnikov v vse politike, saj priznava potrošnikom izredno pomemben prispevek k napredku evropskega gospodarstva in družbe. Tudi v uvodu Smernic za uporabo Direktive o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je Komisija zapisala, da je ta direktiva osrednji instrument za doseganje pravičnosti na notranjem trgu.

Žal pa je prav na primeru kreditov v švicarskih frankih jasno razvidno, da nerazumevanje temeljnih načel in ciljev varstva potrošnikov v Sloveniji vodi v napačno razlaganje pravnih pravil in s tem negativno vpliva na uveljavljanje in odločanje o pravicah potrošnikov. Javno smo že opozorili, da je razlaga v eni od sodb Vrhovnega sodišča, da (cit.) “pretirana skrb za potrošnika ni v skladu s pojmovanjem posameznika kot razumnega, preudarnega, avtonomnega in svobodnega subjekta”, “da lahko človekovo svobodo in dostojanstvo enako kot premajhna skrb ogroža pretirana skrb” in “da pravo posamezniku ne more ukazovati, kaj je zanj dobro in ga usmerjati k tistemu, kar samo ocenjuje kot koristno in dobro za povprečnega potrošnika” neustrezna, ker v sebi nosi močno neoliberalno sporočilo, da je potrošniška zakonodaja v tržnem gospodarstvu odveč.

Pri obravnavanju problematike kreditov v CHF je očitno spregledano dejstvo, da obstaja velika nesorazmernost v znanju in informacijah med potrošniki in ponudniki finančnih produktov. Potrošnik mora ne le prejeti ustrezno informacijo, ampak jo mora tudi razumeti, zlasti ko se odloča za najem kredita, ki pomeni sprejem dolgoletnih in visokih finančnih obveznosti, ki imajo lahko drastične posledice v življenju potrošnika in njegove družine. Te obveznosti pravilnega in skrbnega informiranja poslovne banke niso izpolnile, niti niso spoštovale načel družbene odgovornosti, saj so slovenskim potrošnikom že po vstopu Slovenije v EU in v času prevzema evra kot nacionalne valute za nakup stanovanja ponudile kredit z valutno klavzulo v CHF, ki je zaradi svojih značilnosti neprimeren finančni produkt. V naši analizi problematike kreditov smo že leta 2015 izrecno opozorili, da je bistvo problema v dejstvu, da so banke v borbi za pridobitev čim večjega deleža na slovenskem finančnem trgu potrošnikom prodale neprimeren, `toksičen´ kredit, ker gre za dolgoročen kredit z valutno klavzulo v švicarskih frankih, ki so ga tržile kot ugodnejšega od evrskega kredita in kreditojemalcem niso predstavile tveganj, povezanih z valutno klavzulo, ampak so še poudarjale, da sta EUR in CHF stabilni valuti.

Zato pri ZPS že od začetka afere s krediti pozivamo, da se problem reši sistemsko, to je s sprejetjem zakona o konverziji kreditov, ki bo oškodovanim potrošnikom omogočil pošteno odplačilo najetega kredita, poslovnim bankam pa naložil, da prevzamejo svojo odgovornost za nastalo oškodovanje. Če nekorektno poslovanje bank ne bo imelo ustreznih posledic, kot so jih že sprejele druge države vzhodne in srednje Evrope, bo to signal, da je slovenski finančni trg tudi v prihodnje odprt za nove oblike oškodovanja potrošnikov.

Poudarjamo, da reševanje problema kreditov v CHF v sodnih sporih ni ustrezen način, saj pomeni sodna pot za kreditojemalce izredno finančno in psihično obremenitev, kar odvrača oz. potrošnikom preprečuje uveljavljanje njihovih pravic. Sprejem zakona kot ustrezno rešitev problema kreditov v CHF je podprla tudi Evropska potrošniška organizacija (BEUC).

Vztrajanje na stališču, da naj se problem kreditov v CHF razreši v individualnih sodnih sporih in ne s prejetjem zakona, lahko razumemo le kot zanikanje dejstva, da je varstvo potrošnikov v javnem interesu in pomembna sestavina moderne demokratične družbe ter kot izmikanje odgovornosti države, da zagotavlja uresničevanje ustavnih načel pravne in socialne države. Tako stališče je tudi voda na mlin bankam, saj to pomeni, da bo o sporu odločilo evropsko sodišče in se bo breme plačila preložilo na davkoplačevalce namesto na banke.

Tudi Evropska potrošniška organizacija BEUC, katere članica je Zveza potrošnikov Slovenije, že od leta 1995, podpira sprejem zakona, saj meni, da je že skrajni čas, da se zaščiti prizadete kreditojemalce in nazaj vzpostavi zaupanje v finančni sektor in javne inštitucije. Velja še poudariti, da finančno breme, ki bi ga banke morale prevzeti ni posebej visoko in bi bilo sorazmerno razporejeno med banke, ki so podeljevale kredite. BEUC tudi poudarja, da so regulativne in nadzorne inštitucije dolžne zagotoviti odgovorno obnašanje ponudnikov, da na trgu v prihodnje ne bo več toksičnih produktov za potrošnike.

Zato pozivamo vse poslance Državnega zbora, da glasujejo za sprejem Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih.

 

VIR:ZPS.SIFOTO:PIXABAY