V javni razpravi sta proračuna za leto 2020 in 2021, Polzela, Savinjska regija - savinjska.info

V javni razpravi sta proračuna za leto 2020 in 2021, Polzela, Savinjska regija

Občinski svet je na 8. redni seji, ki je bila v četrtek 21. novembra 2019, obravnaval in potrdil Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela, Savinjska regija, za leto 2020 in Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021, v prvi obravnavi.

V Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije je za leto 2020 predlagana povprečnina v višini 589,11 EUR, iz česar sledi, da bo Občini Polzela v letu 2020 pripadala dohodnina v višini 3.542.741 EUR.

Občina Polzela v predlogu proračuna za leto 2020 planira prihodke v višini 6.854.441 EUR ter odhodke v višini 6.789.350 EUR, kar pomeni, da je 65.091 EUR proračunskega presežka. Zadolževanje je predvideno le z naslova 21. člena Zakona o financiranju občin, na podlagi katerega Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Občini Polzela zagotavlja povratna sredstva, predvidoma v višini 42.800 EUR. Planirano odplačilo dolga znaša 240.500 EUR, proračunski primanjkljaj pa se bo kril s prenosom sredstev letošnjega leta. 

Največje investicijske projekte v letu 2020 predstavljajo: Gradnja komunalne opreme v Poslovni coni Garant, projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Savinje, kjer gre za izgradnjo treh še prepotrebnih sekundarnih kanalizacijskih vodov, in sicer Polzela center in ob razbremenilniku ter na Bregu ob Savinji. V okviru projekta Varna oskrba s pitno vodo v Spodnji Savinjski dolini, se bo v letu 2020 pričela obnova primarnega vodovoda čez Savinjo. Zaključena bo v letu 2019 pričeta obnova lokalne ceste LC 490 371 Založe – Podsevčnik, pričela se bo tudi obnova lokalne ceste LC 490 331 v Dobriču.

V Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije je za leto 2021 predlagana povprečnina v višini 588,30 EUR, iz česar sledi, da bo Občini Polzela v letu 2021 pripadala dohodnina v višini 3.537.875 EUR.

Občina Polzela v predlogu proračuna za leto 2021 planira prihodke v višini 5.541.575 EUR ter odhodke v višini 5.483.970 EUR, proračunski presežek znaša 57.602 EUR. Prav tako kot v letu 2020, je predvideno zadolževanje samo v skladu z 21. členom ZFO, na podlagi katerega Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Občini Polzela zagotavlja povratna sredstva, predvidoma v višini 41.800 EUR. Predvideno odplačilo dolga znaša 231.000 EUR, proračunski primanjkljaj pa se bo kril s prenosom sredstev leta 2020.

Največje investicijske projekte v letu 2021 predstavlja dokončanje že začetih projektov v letu 2020, in sicer dokončanje obnove lokalne ceste LC 490 331 v Dobriču, projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Savinje ter projekt Varna oskrba s pitno vodo v Spodnji Savinjski dolini. Pričela se bo tudi gradnja pločnika ob lokalni cesti LC 490591 (Polzela – Ločica) na relaciji od gostišča Pevec do že zgrajenega pločnika v Ločica ob Savinji .

Predloga Odlokov o proračunu Občine Polzela za leto 2020 in 2021 sta podana v 30 dnevno javno razpravo, to je do 21. december 2019. V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog proračuna in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte: obcina.polzela@polzela.si.

Alenka Kočevar

 

VIR: POLZELA.SI