ZANIMIVOSTI

Cinkarna Celje zadržano vstopa v leto 2023

Cinkarna Celje je v prvih 9 mesecih dosegla skoraj 30 % višjo prodajo od  enakega obdobja lani, kar znaša več kot 188 milijonov evrov. Večji delež naložb  je bil namenjen proizvodnji titanovega dioksida in sanaciji Odlagališča  nenevarnih odpadkov Bukovžlak. 

Podjetje je danes objavilo nerevidirano poročilo o poslovanju podjetja za obdobje januar september 2022. 

Skupna prodaja podjetja je bila za 29 % višja od prodaje, dosežene v primerljivem  obdobju lani in je znašala 188,6 milijonov evrov. Mesečni zgodovinski rekord je  predstavljal marec z dobrimi 24 milijoni evrov prodaje.  

»V prvih devetih mesecih leta 2022 je dosežen poslovni izid iz poslovanja znašal 48,7  milijonov evrov. To je za 51 % presežen poslovni izid iz poslovanja v primerjavi s prvimi  devetimi meseci leta 2021. Operativno poslovanje je bilo torej bistveno boljše od  lanskega, hkrati pa bistveno nad ravnjo poslovnega načrta,« je rezultate komentiral  predsednik Uprave Aleš Skok. 

V 9 mesecih je podjetje za naložbe porabilo 6,95 milijonov €, večji delež je bil namenjen proizvodnji titanovega dioksida.  

»Večino sredstev, načrtovanih na področju koriščenja okoljskih rezervacij smo namenili  sanaciji Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Izvedli smo poskusno polje za novo  drenažo pod visoko nasuto pregrado Bukovžlak in pridobili strokovno poročilo o izvedbi,  ki je podlaga za projektiranje celotne linije drenaže,« je o naložbenih aktivnostih  povedala članica Uprave – tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.  

Zaradi pričakovano visokih cen titanonosnih surovin, nižjega povpraševanja različnih  industrijskih segmentov po pigmentu in visokih cen ključnih energetsko intenzivnih  surovin podjetje v 2023 vstopa previdno. Skladno s pričakovanju bo predvidoma doseglo  200,6 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid bo predvidoma  znašal 5,9 milijona evrov dobička.  

Zaradi spremenjenih okoliščin se bo za poslovno leto 2023 spremenila tudi načrtovana  dividendna politika. Družba načrtuje, da bo za dividende namenjenih in izplačanih 50 %  čistega poslovnega izida.

 

VIR: CINKARNA