ZANIMIVOSTI

Prispevki za s.p. 2023 – toliko znašajo letos!

Prispevki za s.p. 2023 bodo za nekaj evrov višji kot za leto 2022. Kako se izračunajo? Koliko bodo znašali?

Vezani na povprečno plačo preteklega leta

Prispevki za s.p. 2023 so vezani na povprečno plačo 2022. Ta je znašala 2023,92 evra bruto. Ker se je ta v primerjavi s povprečno plačo 2021 povišala, bodo višji tudi prispevki za s.p. 2023. Gre za prispevke, ki jih samostojni podjetniki plačujejo za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter starševsko varstvo in za zaposlovanje. Odstotek prispevkov znaša 38,2 % od osnove. Osnova pa je 60 odstotkov povprečne plače v RS za leto 2022. V tem primeru gre za minimalne prispevek za s.p. 2023. Maksimalni prispevki pa se določijo po maksimalni zavarovalni osnovi. Ta je triinpolkratnik povprečne plače 2022.

Koliko bodo znašali prispevki za s.p. 2023?

Minimalni sp prispevki 2022 so znašali 451,41 evra, maksimalni pa 2633,34 evra. Letos pa bodo nekaj evrov višji. Kot že omenjeno je bil nedavno s strani Sursa objavljen podatek o povprečni plači 2022. Ta je 2023,92 evra. To pomeni, da minimalna zavarovalna osnova znaša 1214,35 evra. Minimalni prispevki za s.p. 2023 pa znašajo 463,87 evra. Maksimalna zavarovalna osnova je 7083,72 evra. To pomeni, da maksimalni prispevki za s.p. 2023 znašajo 2705,97 evra.

Prispevki za s.p. 2023 – tabela

V tabeli lahko preverite, koliko bodo znašali minimalni in maksimalni prispevki za s.p. 2023. Potrebno je poudariti, da se prispevki plačujejo za nazaj. Novi, višji prispevki za s.p. 2023, se plačujejo prvič za mesec februar, torej najkasneje do 20.03.2023.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – FEBRUAR 2023
           
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR   Prehodni davčni podračun Referenca 60 % PP** 3,5 PP***
  1.214,35 7.083,72
2.023,92    
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     188,22 1.097,98
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     107,47 626,91
Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 295,69 1.724,89
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     77,23 450,52
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     79,66 464,69
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     6,44 37,54
Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 163,33 952,75
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,21 7,08
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,21 7,08
Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,42 14,16
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,70 9,92
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,73 4,25
Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,43 14,17
Skupaj drugi prisp.       4,85 28,33
PRISPEVKI SKUPAJ       463,87 2.705,97

(Vir: Furs)

 

 

vir: data.si