Višja sila in karantena: nadomestilo ne sme biti manjše od minimalne plače - savinjska.info

Višja sila in karantena: nadomestilo ne sme biti manjše od minimalne plače

Višja sila je skladno s sodno prakso in Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljena kot nepričakovan zunanji vzrok (dogodek), katerega posledicam se ni mogoče povsem izogniti in ga tudi ne odvrniti. Skladno s to definicijo je višja sila tudi aktualna epidemija, ki sodi med naravne nesreče po 8. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN). Skladno z interventnimi zakoni so delavci, pri katerih je prisotna višja sila ali karantena, upravičeni do nadomestila plače, ki po sedmem interventnem zakonu (PKP7) ne sme biti manjše od minimalne plače.

Višja sila in državna pomoč!

V okvir obveznosti varstva otroka zaradi višje sile zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole. Ko je pri delavcu izkazana višja sila, mora o tej okoliščini v treh delovnih dneh od nastanka razloga obvestiti delodajalca.

Višja sila: kolikšna je višina denarnega nadomestila?

Nadomestilo, ko je pri delavcu izkazana višja sila, znaša 80 % osnove po določbi ZDR-1.

34. in 35. člen PKP7 določa, da nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti manjše od minimalne plače. Sprememba velja do 1. 12. 2020 dalje, ukrep pa je podaljšan do 31. 3. 2021.

Pri karanteni nadomestilo plače ne sme biti manjše od minimalne plače v primeru:

  • ko delavcu pripada nadomestilo plače v velikosti 80 % osnove iz ZDR-1 in
  • ko mu pripada nadomestilo plače v višini plače, ki bi jo prejel, če bi delal (okužba pri opravljanju dela).

Višja sila: kako pridobiti državno pomoč?

Na portalu za delodajalce na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je do 31. marca 2021 možno oddati vlogo. Kadar zaposleni ne more opravljati dela zaradi višja sila, je potrebno vlogi priložiti izjavo zaposlenega o obstoju okoliščin za nastanek višje sile.

Povračilo je možno uveljavljati le za obdobje, za katerega je bil zaposleni:

  • napoten oziroma mu je bila odrejena karantena na domu oziroma
  • dokler veljajo višja sila in njej pripadajoče okoliščine, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega.

 

VIR: DATA.SI